Browsing Tag

sabu paul

ശുഭദിന സന്ദേശം: വഞ്ചകന്മാർ വാചാലന്മാർ | ഡോ. സാബു പോൾ

"വൃഥാവാചാലന്മാരും മനോവഞ്ചകന്മാരുമായി വഴങ്ങാത്തവരായ പലരും ഉണ്ടല്ലോ"(തീത്തൊ.1:10). ദുഷ്കരമായ ദൗത്യത്തിന് ആരെ അയയ്ക്കണം എന്ന ചർച്ചയിൽ രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ പേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.... കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തതിനു ശേഷം ഒന്നാമത്തെ…

ശുഭദിന സന്ദേശം : വീട്ടിലെ സഭ നാട്ടിലെ സഭ | ഡോ. സാബു പോൾ

"സഹോദരിയായ അപ്പിയെക്കും ഞങ്ങളുടെ സഹഭടനായ അർക്കിപ്പൊസിന്നും നിന്റെ വീട്ടിലെ സഭെക്കും എഴുതുന്നതു"(ഫിലേ.1:2). കേരളത്തിൽ പെന്തെക്കൊസ്ത് മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭ നാളുകളിൽ പ്രമുഖ സഭകൾ ഉയർത്തിയ പ്രധാനചോദ്യങ്ങൾ ഇവയായിരുന്നു... ''നിങ്ങൾക്ക്…

ശുഭദിന സന്ദേശം : മനോഹരതുരഗം മഹനീയഖഡ്ഗം | ഡോ. സാബു പോൾ

"എന്റെ കോപം ഇടയന്മാരുടെ നേരെ ജ്വലിച്ചിരിക്കുന്നു; ഞാൻ കോലാട്ടുകൊറ്റന്മാരെ സന്ദർശിക്കും; സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ യെഹൂദാഗൃഹമായ തന്റെ ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തെ സന്ദർശിച്ചു അവരെ പടയിൽ തനിക്കു മനോഹരതുരഗം ആക്കും"(സെഖ.10:3). ബഹിരാകാശ യാത്രികനായിരുന്നയാൾ…

ശുഭദിന സന്ദേശം: ശൂന്യമായി ശൂന്യമാക്കി | ഡോ. സാബു പോൾ

"ഞാൻ ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റുകൊണ്ടു അവരെ അവർ അറിയാത്ത സകലജാതികളുടെയും ഇടയിൽ പാറ്റിക്കളഞ്ഞു; ദേശമോ ആരും പോക്കുവരത്തില്ലാതവണ്ണം അവരുടെ പിമ്പിൽ ശൂന്യമായ്തീർന്നു; അങ്ങനെ അവർ മനോഹരദേശത്തെ ശൂന്യമാക്കിക്കളഞ്ഞു"(സെഖ.7:14). സുവിശേഷീകരണം ലക്ഷ്യമാക്കി…

ശുഭദിന സന്ദേശം: പ്രാർത്ഥനയും പ്രവൃത്തിയും | ഡോ. സാബു പോൾ

"അതേ സഹോദരാ, നിന്നെക്കൊണ്ടു എനിക്കു കർത്താവിൽ ഒരനുഭവം വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു; ക്രിസ്തുവിൽ എന്റെ ഹൃദയം തണുപ്പിക്ക"(ഫിലേ.1:20). ഒരു യാചകൻ അല്പം ഭക്ഷണം വേണമെന്ന യാചനയുമായി ഒരു വീട്ടിലെത്തി. വീട്ടുടയവൻ 'ആത്മീയ'നാണ്. വീടിൻ്റെ പുറകുവശത്തെ…

ശുഭദിന സന്ദേശം : മറിയുന്നതും മറിക്കുന്നതും | ഡോ. സാബു പോൾ

“ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയാൽ നിങ്ങളെ വിളിച്ചവനെ വിട്ടു നിങ്ങൾ ഇത്രവേഗത്തിൽ വേറൊരു സുവിശേഷത്തിലേക്കു മറിയുന്നതു കൊണ്ടു ഞാൻ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു''(ഗലാ.1:6). യഥാർത്ഥ സഭ എവിടെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെന്ന് അന്വേഷിച്ചു നടന്ന ഒരു ക്വയ്ക്കർ വിശ്വാസി പല…

ശുഭദിന സന്ദേശം : പാരായണം പ്രബോധനം | ഡോ. സാബു പോൾ

“ഞാൻ വരുവോളം വായന, പ്രബോധനം, ഉപദേശം എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്ക''(1 തിമൊ.4:13). പടയ്ക്ക് പോകുന്ന ഭടൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. 1) അദ്ദേഹം അരോഗദൃഢഗാത്രനായിരിക്കണം. മെയ് വഴക്കത്തോടൊപ്പം ഉറച്ച പേശികളും മനോധൈര്യവും അനിവാര്യമാണ്.…

ശുഭദിന സന്ദേശം : മാതൃകയായിരിക്ക മാന്യനായിരിക്ക | ഡോ. സാബു പോൾ

“ആരും നിന്റെ യൌവനം തുച്ഛീകരിക്കരുതു; വാക്കിലും നടപ്പിലും സ്നേഹത്തിലും വിശ്വാസത്തിലും നിർമ്മലതയിലും വിശ്വാസികൾക്കു മാതൃകയായിരിക്ക''(1 തിമൊ.4:12). മുൻവിധി ഒരു കാര്യത്തിലും അരുതെന്ന് അറിയാമെങ്കിലും അത് നമ്മുടെ കൂടെത്തന്നെയുണ്ട്.…

ശുഭദിന സന്ദേശം : തുരക്കുകയും അരിക്കുകയും | ഡോ. സാബു പോൾ

“അവർ പാതാളത്തിൽ തുരന്നുകടന്നാലും അവിടെനിന്നു എന്റെ കൈ അവരെ പിടിക്കും; അവർ ആകാശത്തിലേക്കു കയറിപ്പോയാലും അവിടെനിന്നു ഞാൻ അവരെ ഇറക്കും''(ആമോ.9:2,9). ആമോസ് പ്രവാചകൻ്റെ അഞ്ചാമത്തേതും അവസാനത്തേതുമായ ദർശനമാണ് ഒടുവിലത്തെ അദ്ധ്യായത്തിൽ…

ശുഭദിന സന്ദേശം: പ്രസംഗം പ്രഘോഷം | ഡോ. സാബു പോൾ

“എന്റെ ജനത്തെ തെറ്റിച്ചുകളകയും പല്ലിന്നു കടിപ്പാൻ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ സമാധാനം പ്രസംഗിക്കയും അവരുടെ വായിൽ ഒന്നും ഇട്ടുകൊടുക്കാത്തവന്റെ നേരെ വിശുദ്ധയുദ്ധം ഘോഷിക്കയും ചെയ്യുന്ന പ്രവാചകന്മാരെക്കുറിച്ചു യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു''(മീഖാ…

ശുഭദിന സന്ദേശം: അലംഭാവം അലസഭാവം | ഡോ. സാബു പോൾ

“അലംഭാവത്തോടുകൂടിയ ദൈവഭക്തി വലുതായ ആദായം ആകുന്നുതാനും''(1തിമൊ.6:6). ഒരു വിവാഹ ശുശ്രൂഷയിൽ വചന ശുശ്രൂഷ നിർവ്വഹിക്കുന്ന ദൈവദാസൻ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു: ''വിവാഹ ശുശ്രൂഷയിൽ വചന ശുശ്രൂഷ വളരെ അനുചിതമാണ്.'' ഞെട്ടിപ്പോയി....!…

ശുഭദിന സന്ദേശം: വിസ്മയിച്ചു വിശ്വസിച്ചു | ഡോ. സാബു പോൾ

“ഈ ഉണ്ടായത് ദേശാധിപതി കണ്ടിട്ടു കർത്താവിന്റെ ഉപദേശത്തിൽ വിസ്മയിച്ചു വിശ്വസിച്ചു''(പ്രവൃ.13:12). ഉടൻ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള കഠിന പരിശീലനം നടക്കുകയായിരുന്നു. അന്ന് ഡാനി അൽപ്പം വൈകിയാണ് കോച്ചിംഗിനെത്തിയത്. പ്രധാന…

ശുഭദിന സന്ദേശം: ഒഹോലയും ഒഹോലീബയും | ഡോ. സാബു പോൾ

“പിന്നെയും യഹോവ എന്നോടു അരുളിച്ചെയ്തതു: മനുഷ്യപുത്രാ, നീ ഒഹൊലയെയും ഒഹൊലീബയെയും ന്യായംവിധിക്കുമോ?''( യെഹ.23:36). ഒരു സന്യാസി നദിയിൽ കുളിക്കാനായി ചെന്നു. നീരാട്ടിനായി ഇറങ്ങിയവർ അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ കരയിൽ അലക്ഷ്യമായി ഇട്ടിരിക്കുന്നു. തൻ്റെ…

ശുഭദിന സന്ദേശം : സുഭിക്ഷവും ദുർഭിക്ഷവും | ഡോ. സാബു പോൾ

“മറ്റുള്ളവർക്കു സുഭിക്ഷവും നിങ്ങൾക്കു ദുർഭിക്ഷവും വരേണം എന്നല്ല സമത്വം വേണം എന്നത്രേ''(2കൊരി.8:13). എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതൻ പറഞ്ഞ അനുഭവകഥ... ഒരു വിദേശ രാജ്യത്ത്, ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാറിന് തീപിടിച്ചു. പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈവർ മന:സാന്നിധ്യം കൈവിടാതെ…

ശുഭദിന സന്ദേശം: കോപത്തിൽ ക്രോധത്തിൽ | ഡോ. സാബു പോൾ

“എന്റെ കോപത്തിൽ ഞാൻ നിനക്കു ഒരു രാജാവിനെ തന്നു, എന്റെ ക്രോധത്തിൽ ഞാൻ അവനെ നീക്കിക്കളഞ്ഞു''(ഹോശേ.13:11). ഒരു ദൈവദാസൻ താൻ വിവാഹം ആശിർവദിച്ച ദമ്പതികളെ ചില വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം കണ്ടുമുട്ടി. "സന്തോഷമായിരിക്കുന്നുവോ?'' എന്ന കുശലാന്വേഷണത്തിന്…