Browsing Tag

sabu paul

ശുഭദിന സന്ദേശം: അലംഭാവം അലസഭാവം | ഡോ. സാബു പോൾ

“അലംഭാവത്തോടുകൂടിയ ദൈവഭക്തി വലുതായ ആദായം ആകുന്നുതാനും''(1തിമൊ.6:6). ഒരു വിവാഹ ശുശ്രൂഷയിൽ വചന ശുശ്രൂഷ നിർവ്വഹിക്കുന്ന ദൈവദാസൻ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു: ''വിവാഹ ശുശ്രൂഷയിൽ വചന ശുശ്രൂഷ വളരെ അനുചിതമാണ്.'' ഞെട്ടിപ്പോയി....!…

ശുഭദിന സന്ദേശം: വിസ്മയിച്ചു വിശ്വസിച്ചു | ഡോ. സാബു പോൾ

“ഈ ഉണ്ടായത് ദേശാധിപതി കണ്ടിട്ടു കർത്താവിന്റെ ഉപദേശത്തിൽ വിസ്മയിച്ചു വിശ്വസിച്ചു''(പ്രവൃ.13:12). ഉടൻ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള കഠിന പരിശീലനം നടക്കുകയായിരുന്നു. അന്ന് ഡാനി അൽപ്പം വൈകിയാണ് കോച്ചിംഗിനെത്തിയത്. പ്രധാന…

ശുഭദിന സന്ദേശം: ഒഹോലയും ഒഹോലീബയും | ഡോ. സാബു പോൾ

“പിന്നെയും യഹോവ എന്നോടു അരുളിച്ചെയ്തതു: മനുഷ്യപുത്രാ, നീ ഒഹൊലയെയും ഒഹൊലീബയെയും ന്യായംവിധിക്കുമോ?''( യെഹ.23:36). ഒരു സന്യാസി നദിയിൽ കുളിക്കാനായി ചെന്നു. നീരാട്ടിനായി ഇറങ്ങിയവർ അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ കരയിൽ അലക്ഷ്യമായി ഇട്ടിരിക്കുന്നു. തൻ്റെ…

ശുഭദിന സന്ദേശം : സുഭിക്ഷവും ദുർഭിക്ഷവും | ഡോ. സാബു പോൾ

“മറ്റുള്ളവർക്കു സുഭിക്ഷവും നിങ്ങൾക്കു ദുർഭിക്ഷവും വരേണം എന്നല്ല സമത്വം വേണം എന്നത്രേ''(2കൊരി.8:13). എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതൻ പറഞ്ഞ അനുഭവകഥ... ഒരു വിദേശ രാജ്യത്ത്, ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാറിന് തീപിടിച്ചു. പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈവർ മന:സാന്നിധ്യം കൈവിടാതെ…

ശുഭദിന സന്ദേശം: കോപത്തിൽ ക്രോധത്തിൽ | ഡോ. സാബു പോൾ

“എന്റെ കോപത്തിൽ ഞാൻ നിനക്കു ഒരു രാജാവിനെ തന്നു, എന്റെ ക്രോധത്തിൽ ഞാൻ അവനെ നീക്കിക്കളഞ്ഞു''(ഹോശേ.13:11). ഒരു ദൈവദാസൻ താൻ വിവാഹം ആശിർവദിച്ച ദമ്പതികളെ ചില വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം കണ്ടുമുട്ടി. "സന്തോഷമായിരിക്കുന്നുവോ?'' എന്ന കുശലാന്വേഷണത്തിന്…

ശുഭദിന സന്ദേശം: അധികാരിയും അധികാരവും | ഡോ. സാബു പോൾ

“നീ എന്തു അധികാരംകൊണ്ടു ഇതു ചെയ്യുന്നു എന്നും ഇതു ചെയ്‍വാനുള്ള അധികാരം നിനക്കു തന്നതു ആർ എന്നും അവനോടു ചോദിച്ചു''(മർ.11:28). കായിക മത്സരങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വാക്കാണ് ഹാട്രിക്ക്(hat-trick). തുടർച്ചയായി മൂന്നു നേട്ടങ്ങൾ…

ശുഭദിന സന്ദേശം: വിയോഗവും നിയോഗവും | ഡോ. സാബു പോൾ

“ഉസ്സീയാരാജാവു മരിച്ച ആണ്ടിൽ കർത്താവു, ഉയർന്നും പൊങ്ങിയുമുള്ള സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു; അവന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ വിളുമ്പുകൾ മന്ദിരത്തെ നിറച്ചിരുന്നു''(യെശ.6:1). ''നിനക്ക് നിയോഗം ഉണ്ടാകണമോ..? നിനക്ക് ദർശനവും ശുശ്രൂഷയും…

ശുഭദിന സന്ദേശം: അളന്നു കൊടുക്കൂ അളന്നു കിട്ടും | ഡോ. സാബു പോൾ

“നിങ്ങൾ അളക്കുന്ന അളവിനാൽ നിങ്ങൾക്കും അളന്നു കിട്ടും''(മത്താ.7:2).  ഒരു വെണ്ണ വ്യാപാരിയും ബേക്കറി ക്കാരനും തമ്മിലുണ്ടാക്കിയ കരാർ പ്രകാരം ഒരു കിലോ വെണ്ണയ്ക്ക് അതേ തൂക്കം റൊട്ടി പകരം നൽകി വന്നു. കുറച്ചു നാളുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വെണ്ണ വ്യാപാരി…

ശുഭദിന സന്ദേശം: വഴിപോക്കരും വഴിമുടക്കവും | ഡോ. സാബു പോൾ

“അന്നു ഞാൻ ഗോഗിന്നു യിസ്രായേലിൽ ഒരു ശ്മശാനഭൂമി കൊടുക്കും. കടലിന്നു കിഴക്കുവശത്തു വഴിപോക്കരുടെ താഴ് വര തന്നേ; വഴിപോക്കർക്കു അതു വഴിമുടക്കമായ്തീരും''(യെഹ.39:11). പ്രമേഹരോഗിയുടെ മുമ്പിൽ രണ്ട് സാധ്യതകളാണുള്ളത്. ഒന്നുകിൽ ഭക്ഷണത്തിൽ…

ശുഭദിന സന്ദേശം: പാമ്പും പ്രാവും | ഡോ. സാബു പോൾ

“ചെന്നായ്ക്കളുടെ നടുവിൽ ആടിനെപ്പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു. ആകയാൽ പാമ്പിനെപ്പോലെ ബുദ്ധിയുള്ളവരും പ്രാവിനെപ്പോലെ കളങ്കമില്ലാത്തവരും ആയിരിപ്പിൻ''(മത്താ.10:16). ദൈവമക്കൾ ഒരു പ്രതിരോധത്തിനും ശ്രമിക്കാത്ത ആടുകളാണോ...? മറ്റുള്ളവരെല്ലാം…

ശുഭദിന സന്ദേശം: നിത്യജീവൻ അനിത്യജീവൻ | ഡോ. സാബു പോൾ

“ഈ ലോകത്തിൽ തന്നേ, ഉപദ്രവങ്ങളോടും കൂടെ നൂറു മടങ്ങു... വരുവാനുള്ള ലോകത്തിൽ നിത്യജീവനെയും പ്രാപിക്കാത്തവൻ ആരുമില്ല എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങളോടു പറയുന്നു''(മർ.10:30). അദ്ധ്യാപകൻ ചോദിച്ചു: ''ആഗസ്റ്റ് 15 ന് നമുക്ക് എന്തു കിട്ടി?'' ''2…

ശുഭദിന സന്ദേശം: ഉറപ്പുള്ളവരും ഉറപ്പില്ലാത്തവരും | ഡോ. സാബു പോൾ

“ഈ ലോകത്തിൽ തന്നേ, ഉപദ്രവങ്ങളോടും കൂടെ നൂറു മടങ്ങു വീടുകളെയും സഹോദരന്മാരെയും സഹോദരികളെയും അമ്മമാരെയും മക്കളെയും നിലങ്ങളെയും വരുവാനുള്ള ലോകത്തിൽ നിത്യജീവനെയും പ്രാപിക്കാത്തവൻ ആരുമില്ല എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങളോടു…

ശുഭദിന സന്ദേശം : സഹായമില്ല സന്നദ്ധതയില്ല | ഡോ. സാബു പോൾ

“...വെള്ളം കലങ്ങുമ്പോൾ എന്നെ കുളത്തിൽ ആക്കുവാൻ എനിക്കു ആരും ഇല്ല; ഞാൻ തന്നേ ചെല്ലുമ്പോൾ മറ്റൊരുത്തൻ എനിക്കു മുമ്പായി ഇറങ്ങുന്നു....''(യോഹ. 5:7). സന്ധിവാതം ബാധിച്ച മാതാവിൻ്റെ കൈകാലുകൾക്ക് വഴക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. നടക്കുമ്പോഴും കൈകൾ…

ശുഭദിന സന്ദേശം : അയക്കപ്പെടുന്നവരും അയക്കപ്പെടാത്തവരും | ഡോ. സാബു പോൾ

“ഞങ്ങൾ കല്പന കൊടുക്കാതെ ചിലർ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു നിങ്ങളെ വാക്കുകളാൽ ഭ്രമിപ്പിച്ചു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ കലക്കിക്കളഞ്ഞു...''(പ്രവൃ.15:24). ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ ശൈശവ കാലത്ത് ഉയർന്നു വന്ന വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാനായി ഒരു കൗൺസിൽ…

ശുഭദിന സന്ദേശം: സമ്പത്ത് ആപത്ത് | ഡോ. സാബു പോൾ

“അവൻ വളരെ സമ്പത്തുള്ളവൻ ആകകൊണ്ടു ഈ വചനത്തിങ്കൽ വിഷാദിച്ചു ദുഃഖിതനായി പൊയ്ക്കളഞ്ഞു'' (മർ.10:22). ഇന്നത്തെ തുർക്കിയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന ലിഡിയയിലെ രാജാവായിരുന്നു ഫിഥിയസ്. അദ്ദേഹം വളരെ സമ്പന്നനായിരുന്രസിദ്ധനുമായിരുന്നു. സമ്പത്തിനോടുള്ള ആസക്തിയിൽ…