ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുപുര‎
Browsing Category

POEMS

കവിത: യൗവനം | ജിനേഷ് കെ.

പൂക്കൾ വിരിയുന്നു സുഗന്ധമീ കാറ്റിലലയടിക്കുന്നു വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞതാം അപകടമാമീകാലം ഭൂമിയിൽ വീശുന്ന…