ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുപുരയുടെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

1. ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുപുരയുടെ വെബ് സൈറ്റ്
2. ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുപുര ന്യൂസ് പോർട്ടൽ
3. ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുപുര പത്രം
4. ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുപുര പബ്ലിക്കേഷൻ
5. ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുപുര ചാരിറ്റി
6. ഓൺലൈൻ റേഡിയോ
7. ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുപുര എഴുത്ത്  കളരി
8. ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുപുര റൈറ്റേഴ്‌സ് വർക്ഷോപ്പ് & സെമിനാർ

-ADVERTISEMENT-