Browsing Tag

JP Vennikulam

എഡിറ്റോറിയൽ: വൈവിധ്യങ്ങളിൽ തിളങ്ങുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം | ജെ പി വെണ്ണിക്കുളം

ഇൻഡ്യ ഒരു മതേതര ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ്. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 25 പ്രകാരം ആർക്കും ഏതു മതത്തിലും വിശ്വസിക്കാനും പ്രചരിപ്പിക്കാനുമുള്ള അവകാശമുണ്ട് (Article 25 says "all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right…

ഇന്നത്തെ ചിന്ത : വിശ്വാസത്താൽ വീണ യരീഹോം മതിൽ | ജെ. പി വെണ്ണിക്കുളം

എബ്രായർ 11:30 വിശ്വാസത്താൽ അവർ ഏഴു ദിവസം ചുറ്റിനടന്നപ്പോൾ യെരീഹോമതിൽ ഇടിഞ്ഞുവീണു. ചെങ്കടൽ സംഭവത്തിനു ശേഷം നാല്പതു വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് യരിഹോവിലെ സംഭവം. ഇവിടെ ഒരു യുദ്ധവും നടക്കാതെയാണ് ഒരു പട്ടണം പിടിച്ചടക്കിയത്. അതും തികച്ചും വിശ്വാസത്താൽ.…

ഇന്നത്തെ ചിന്ത : മുഖ സന്തോഷത്തിലും വലുത് ഹൃദയ സന്തോഷം | ജെ. പി വെണ്ണിക്കുളം

സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 4:7 ധാന്യവും വീഞ്ഞും വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ അവർക്കുണ്ടായതിലും അധികം സന്തോഷം നീ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നല്കിയിരിക്കുന്നു. ഹൃദയത്തിൽ ദൈവ സാന്നിധ്യം ഉള്ളവർക്ക് സമാധാനമുണ്ടാകും. ലോകത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന സമൃദ്ധിയേക്കാൾ ഒരു ഭക്തന് ദൈവത്തിലുള്ള…

ഇന്നത്തെ ചിന്ത : ആത്മാവിന്റെ വിശുദ്ധീകരണം | ജെ. പി വെണ്ണിക്കുളം

ക്രിസ്തീയ ജീവിതം പരിശുദ്ധാത്മ ജീവിതമായിരിക്കണം. ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദാഹമുള്ളവർക്കു മാത്രമേ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള താത്പര്യം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അവൻ പാപത്തെക്കുറിച്ച് ബോധ്യം വരുത്തുക മാത്രമല്ല, പാപക്ഷമയ്ക്കുള്ള ഇടം കാണിച്ചു തരുകയും…

ഇന്നത്തെ ചിന്ത : സകലതും ചവറ് | ജെ. പി വെണ്ണിക്കുളം

ഫിലിപ്പിയർ 3:11 അവന്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയെയും അനുഭവിച്ചറിയേണ്ടതിന്നും ഇങ്ങനെ വല്ലവിധേനയും മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽനിന്നുള്ള പുനരുത്ഥാനം പ്രാപിക്കേണം എന്നുവച്ചും ഞാൻ അവന്റെ നിമിത്തം എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു ചവറു എന്നു എണ്ണുന്നു.…

ഇന്നത്തെ ചിന്ത : കൂട്ടായ്മയിലെ ദൃഢത | ജെ. പി വെണ്ണിക്കുളം

കാന്തനും കാന്തയും തമ്മിലുള്ള ഹൃദ്യമായ ബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമഗീതം. ക്രിസ്തുവും സഭയും തമ്മിലുള്ള കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് ഇതു നിഴലാണ്. അവരുടെ ബന്ധത്തിന് തടസ്സം വരുത്തുന്നതൊന്നും യരൂശലേം പുത്രിമാർ ചെയ്യരുതെന്ന് അവരോടു ആവശ്യപ്പെടുന്നതായി…

ഇന്നത്തെ ചിന്ത : ജനനത്തിനു മുൻപേ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി കണ്ടവൻ | ജെ. പി വെണ്ണിക്കുളം

പ്രവാചക ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി യിരെമ്യാവിനെ ദൈവം, അവന്റെ ജനനത്തിനു മുന്നേ കണ്ടിരുന്നു. ഏകദേശം 20 വയസുള്ളപ്പോൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള നിയോഗം ലഭിച്ചു. താൻ ഒരു ബാലനാണെന്നും ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് താൻ പ്രാപ്തനല്ല എന്നും മനസിലാക്കി ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ, ഞാൻ…

ഇന്നത്തെ ചിന്ത : ബേൽ വണങ്ങുന്നു നെബോ കുനിയുന്നു യഹോവ ചുമക്കുന്നു | ജെ. പി വെണ്ണിക്കുളം

യെശയ്യാ 46:4 നിങ്ങളുടെ വാർദ്ധക്യംവരെ ഞാൻ അനന്യൻ തന്നേ; നിങ്ങൾ നരെക്കുവോളം ഞാൻ നിങ്ങളെ ചുമക്കും; ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു; ഞാൻ വഹിക്കയും ഞാൻ ചുമന്നു വിടുവിക്കയും ചെയ്യും. ബാബിലോണിലെ ദേവന്മാരാണ് ബേലും നെബോയും. യുദ്ധത്തിൽ തോറ്റോടുന്ന ബാബിലോണ്യർ…

ഇന്നത്തെ ചിന്ത : ലോകത്തിലെ ധനവാന്മാർ | ജെ. പി വെണ്ണിക്കുളം

സമ്പത്തിന് എബ്രായ ഭാഷയിൽ ഭാരമുള്ളത് എന്നർഥമുണ്ട്. ഒരർഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സമ്പത്തു ഒരു ഭാരം തന്നെയാണ്. സമ്പാദിക്കുന്നതും കരുതി വയ്ക്കുന്നതും എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ. അതിനൊരു വശീകരണ ശക്തി തന്നെയുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രിയരെ, സ്വർഗത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതാണ്…

ഇന്നത്തെ ചിന്ത : അത്യുന്നതങ്ങളിൽ മഹത്വം ഭൂമിലുള്ളവർക്കു സമാധാനം : ജെ. പി വെണ്ണിക്കുളം

ലൂക്കോസ് 2:13,14 പെട്ടെന്നു സ്വർഗ്ഗീയസൈന്യത്തിന്റെ ഒരു സംഘം ദൂതനോടു ചേർന്നു ദൈവത്തെ പുകഴ്ത്തി. “അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്നു മഹത്വം; ഭൂമിയിൽ ദൈവപ്രസാദമുള്ള മനുഷ്യർക്കു സമാധാനം” എന്നു പറഞ്ഞു. സ്വർഗീയ സംഘവും ദൂതന്മാരും ദൈവത്തെ പുകഴ്ത്തി…

ഇന്നത്തെ ചിന്ത : മറിയ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ലഭിച്ചവൾ | ജെ. പി വെണ്ണിക്കുളം

സർവലോകത്തിന്റെയും രക്ഷകനായ യേശുവിനു ജന്മം നൽകുവാൻ മറിയയ്ക്കു സാധിച്ചത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ലഭിച്ചത് കൊണ്ടു മാത്രമാണ്. അനേകർക്ക് ലഭിക്കാതിരുന്ന ഭാഗ്യമാണ് അവൾക്കു ലഭിച്ചത്. അതിനാൽ തന്നെ മറിയയും എല്ലാവരാലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നവളായി. പ്രിയരെ,…

ഇന്നത്തെ ചിന്ത : ദരിദ്രർക്കായി ധർമ്മശേഖരം | ജെ. പി വെണ്ണിക്കുളം

ആത്മീയ വിഷയങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല ഭൗതീക കാര്യങ്ങളിലും ഒരു ക്രിസ്തു വിശ്വാസി ഉത്സുകനായിരിക്കണം. അന്ത്യോക്യയിൽ നിന്നാണ് യെരൂശലേമിൽ ഉള്ളവർക്ക് ആദ്യം സഹായം ലഭിക്കുന്നത്. ആ സഹായത്താൽ അവർ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. അർഹതയുള്ളവരെ സഹായിക്കുവാൻ ലഭിക്കുന്ന…

ഇന്നത്തെ ചിന്ത : നുകത്തിന്റെ കീഴിൽ ദാസന്മാർ? | ജെ. പി വെണ്ണിക്കുളം

അടിമകളെയാണ് നുകത്തിന്റെ കീഴിലെ ദാസന്മാർ എന്നു തിമൊഥെയോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്നത്‌. ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ക്രിസ്തുവിനു അടിമയാണ്. അടിമകൾ യജമാനൻമാരോടും യജമാനന്മാർ അടിമകളോടും മാന്യമായി മാത്രമേ ഇടപെടാവൂ. ഇതു…

ഇന്നത്തെ ചിന്ത : ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കാം | ജെ. പി വെണ്ണിക്കുളം

ഗലാത്യർ 5:25 ആത്മാവിനാൽ നാം ജീവിക്കുന്നു എങ്കിൽ ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ചു നടക്കുകയും ചെയ്ക. സ്വാതന്ത്ര്യം കൊതിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നടക്കാൻ കഴിയും. വേണ്ടിവന്നാൽ വിലക്കുകളെ പോലും ലംഘിക്കാം. പിന്നീട് ചെന്നു ചാടുന്നതു…

ഇന്നത്തെ ചിന്ത : ജനം യേശുവിനെ രാജാവാക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ | ജെ. പി വെണ്ണിക്കുളം

ജനം പ്രതീക്ഷിച്ചത് യേശു ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ രാജാവാകും എന്നായിരുന്നു. ശിഷ്യന്മാരും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു. എന്നാൽ യേശുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊന്നും തന്റെ വിഷയമേയല്ലായിരുന്നു. എന്റെ രാജ്യം ഐഹികമല്ല എന്നാണ് യേശു പറഞ്ഞത്. മാത്രമല്ല, ഇതൊന്നും…