Browsing Tag

JP Vennikulam

എഡിറ്റോറിയൽ: അഭിമാനത്തോടെ ആറാം വർഷത്തിലേക്ക് | ജെ. പി. വെണ്ണിക്കുളം

കാലത്തിനു മുൻപേ സഞ്ചരിച്ചു ക്രൈസ്തവ മാധ്യമരംഗത്തു ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവമായി മാറിയ ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുപുര ദിനപത്രം അഞ്ചു വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോൾ ഓർക്കുവാൻ പലതുണ്ട്. 2018 ഫെബ്രുവരിയിലെ ഒരു ചെറിയ തുടക്കമാണ് ഇന്ന് ലോകവ്യാപകമായി അനേകം വായനക്കാരുള്ള…

എഡിറ്റോറിയൽ: ജസിൻഡയുടെ സ്ഥാനത്യാഗവും ഇന്നത്തെ അധികാര മോഹികളും | ജെ പി വെണ്ണിക്കുളം

ന്യൂസിലാൻഡ് പ്രധാനമന്ത്രി ജസിൻഡ ആർഡേൻ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനം ഒഴിയുന്നു എന്നതാണ് ലോകരാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്ത. വയസ്സ് 42 മാത്രം എന്നിട്ടും എന്തെ ഇങ്ങനെയൊരു തീരുമാനം എന്നതാണ് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത്. അതിനു…

ഇന്നത്തെ ചിന്ത : പൂർവ സ്ഥിതി അന്ത്യ സ്ഥിതി | ജെ.പി വെണ്ണിക്കുളം

ഇയ്യോബ് 8:7 നിന്റെ പൂർവ്വസ്ഥിതി അല്പമായ്തോന്നും; നിന്റെ അന്ത്യസ്ഥിതി അതിമഹത്തായിരിക്കും കഷ്ടതയുടെ നീർച്ചുഴിയിലൂടെ കടന്നുപോയ ഇയ്യോബ് പറയുകയാണ്, എല്ലാവരുടെയും സ്ഥിതികൾക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാകും എന്ന്. അത് എന്നും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ല.…

ഇന്നത്തെ ചിന്ത : മടങ്ങി വരില്ല | ജെ. പി വെണ്ണിക്കുളം

ഇയ്യോബ് 7:9,10 മേഘം ക്ഷയിച്ചു മാഞ്ഞുപോകുന്നതുപോലെ പാതാളത്തിലിറങ്ങുന്നവൻ വീണ്ടും കയറിവരുന്നില്ല. അവൻ തന്റെ വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങിവരികയില്ല; അവന്റെ ഇടം ഇനി അവനെ അറിയുകയില്ല. ഇയ്യോബ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ചില യാഥാർഥ്യങ്ങളുണ്ട്, അതായതു, മരണം സകലരെയും…

ഇന്നത്തെ ചിന്ത : എന്നെ നോക്കുവിൻ | ജെ. പി വെണ്ണിക്കുളം

ഇയ്യോബ് 6:28 ഇപ്പോൾ ദയ ചെയ്തു എന്നെ ഒന്നു നോക്കുവിൻ; ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുഖത്തു നോക്കി ഭോഷ്കുപറയുമോ? കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ പരിധി വിടുമ്പോൾ ഇയ്യോബിന് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് നോക്കൂ, നിങ്ങൾ ഭോഷ്‌ക്‌ എന്നിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നെങ്കിൽ…

ഇന്നത്തെ ചിന്ത : എരിതീയിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കാമോ | ജെ. പി വെണ്ണിക്കുളം

ഇയ്യോബ് 5:7 തീപ്പൊരി ഉയരെ പറക്കുംപോലെ മനുഷ്യൻ കഷ്ടതെക്കായി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ലോകത്തിൽ ജനിക്കുന്ന മനുഷ്യരൊക്കെ തന്നെ പല പ്രയാസഘട്ടങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നു പോകാറുണ്ട്. സഭാപ്രസംഗി 5:17 പറയുന്നു, "അവന്റെ ജീവകാലം ഒക്കെയും ഇരുട്ടിലും…

ഇന്നത്തെ ചിന്ത : ഗൂഢ വചനം | ജെ. പി വെണ്ണിക്കുളം

ഇയ്യോബ് 4:12 എന്റെ അടുക്കൽ ഒരു ഗൂഢവചനം എത്തി; അതിന്റെ മന്ദസ്വരം എന്റെ ചെവിയിൽ കടന്നു. തനിക്കു ഗാഡനിദ്രയിൽ ലഭിച്ച ഗൂഢ ദർശനം സ്വയം രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാക്കി എങ്കിലും അത് മറ്റുള്ളവരെ വിമർശിക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ ദർശനം ദൈവം നൽകിയതായിരുന്നു…

ഇന്നത്തെ ചിന്ത : പ്രതിരോധത്തിൽ അകപ്പെടുമ്പോൾ? | ജെ. പി വെണ്ണിക്കുളം

ഇയ്യോബ്4:3,4,5 നീ പലരേയും ഉപദേശിച്ചു തളർന്ന കൈകളെ ശക്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു._ വീഴുന്നവനെ നിന്റെ വാക്കു താങ്ങി കുഴയുന്ന മുഴങ്കാൽ നീ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നിനക്കതു ഭവിച്ചിട്ടു നീ വിഷാദിക്കുന്നു; നിനക്കതു തട്ടീട്ടു നീ ഭ്രമിച്ചുപോകുന്നു.…

ഇന്നത്തെ ചിന്ത : നിസ്സഹായത | ജെ. പി വെണ്ണിക്കുളം

ഇയ്യോബ്2:11,12 അനന്തരം തേമാന്യനായ എലീഫസ്, ശൂഹ്യനായ ബിൽദാദ്, നയമാത്യനായ സോഫർ എന്നിങ്ങിനെ ഇയ്യോബിന്റെ മൂന്നു സ്നേഹിതന്മാർ ഈ അനർത്ഥമൊക്കെയും അവന്നു ഭവിച്ചതു കേട്ടപ്പോൾ അവർ ഓരോരുത്തൻ താന്താന്റെ സ്ഥലത്തുനിന്നു പുറപ്പെട്ടു അവനോടു സഹതപിപ്പാനും…

ഇന്നത്തെ ചിന്ത : ഭക്തനായിരിക്ക | ജെ. പി വെണ്ണിക്കുളം

ഇയ്യോബ് 1:1 ഊസ് ദേശത്തു ഇയ്യോബ് എന്നു പേരുള്ളോരു പുരുഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ നിഷ്കളങ്കനും നേരുള്ളവനും ദൈവഭക്തനും ദോഷം വിട്ടകലുന്നവനും ആയിരുന്നു. ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്തകത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രം ദൈവപുരുഷനായ ഇയ്യോബാണ്. ഏദോമിലുള്ള ഊസ്…

ഇന്നത്തെ ചിന്ത : ഭക്തനായിരിക്ക | ജെ. പി വെണ്ണിക്കുളം

ഇയ്യോബ് 1:1 ഊസ് ദേശത്തു ഇയ്യോബ് എന്നു പേരുള്ളോരു പുരുഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ നിഷ്കളങ്കനും നേരുള്ളവനും ദൈവഭക്തനും ദോഷം വിട്ടകലുന്നവനും ആയിരുന്നു. ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്തകത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രം ദൈവപുരുഷനായ ഇയ്യോബാണ്. ഏദോമിലുള്ള ഊസ് ദേശത്താണ്…

ഇന്നത്തെ ചിന്ത : ദൃഢമാകട്ടെ കൂട്ടായ്മ ബന്ധം | ജെ. പി വെണ്ണിക്കുളം

ഉത്തമ ഗീതം8:3,4 അവന്റെ ഇടങ്കൈ എന്റെ തലയിൻകീഴെ ഇരിക്കട്ടെ; അവന്റെ വലങ്കൈ എന്നെ ആശ്ലേഷിക്കട്ടെ. യെരൂശലേംപുത്രിമാരേ, പ്രേമത്തിന്നു ഇഷ്ടമാകുവോളം അതിനെ ഇളക്കരുതു ഉണർത്തുകയുമരുതു എന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോടു ആണയിട്ടപേക്ഷിക്കുന്നു. കാന്തനും കാന്തയും…

ഇന്നത്തെ ചിന്ത : കാന്ത കെട്ടിയടച്ച തോട്ടം | ജെ. പി വെണ്ണിക്കുളം

ഉത്തമ ഗീതം 4:12_ _എന്റെ സഹോദരി, എന്റെ കാന്ത കെട്ടി അടച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു തോട്ടം, അടച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു നീരുറവു, മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കിണറു. കാന്ത കെട്ടിയടച്ച തോട്ടം എന്ന ആലങ്കാരിക പ്രയോഗത്തിലൂടെ അവൾ കാന്തനായി മാത്രം വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവൾ…

ഇന്നത്തെ ചിന്ത : കാന്തയും സ്വപ്നവും | ജെ. പി വെണ്ണിക്കുളം

ഉത്തമ ഗീതം 3:1_ _രാത്രിസമയത്തു എന്റെ കിടക്കയിൽ ഞാൻ എന്റെ പ്രാണപ്രിയനെ അന്വേഷിച്ചു; ഞാൻ അവനെ അന്വേഷിച്ചു; കണ്ടില്ലതാനും. പ്രാണപ്രിയൻ കൂടെയുണ്ടെന്നു ചിന്തിച്ച കാന്ത അവനെ കാണാതായപ്പോൾ കാണുന്ന സ്വപ്നമാണിത്. കിടക്കയിൽ അവനെ അന്വേഷിച്ചു,…

ഇന്നത്തെ ചിന്ത : സ്നേഹക്കൊടി | ജെ. പി വെണ്ണിക്കുളം

ഉത്തമ ഗീതം 2:4_ അവൻ എന്നെ വീഞ്ഞുവീട്ടിലേക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുചെന്നു; എന്റെ മീതെ അവൻ പിടിച്ചിരുന്ന കൊടി സ്നേഹമായിരുന്നു. ഇവിടെ കാന്ത പ്രിയന്റെ സ്നേഹക്കൊടിയിൽ വിശ്രമിക്കുകയാണ്. കൊടിക്ക് എവിടെയും സുപ്രധാന സ്ഥാനമാണുള്ളത്. ഓരോ രാജ്യത്തിന്റെയും…