ഹല്ലേൽ -24 മ്യൂസിക് നൈറ്റ്‌ കുവൈറ്റിൽ

കുവൈറ്റ്: ഐ പി സി പെനിയേൽ, കുവൈറ്റ്‌ പി വൈ പി എ യുടെ ആഭ്യമുഖ്യത്തിൽ 2024 ഏപ്രിൽ മാസം 12 തീയതി 6:45 പിഎം ന് “ഹല്ലേൽ’24” മ്യൂസിക് നൈറ്റ്‌ നടക്കുന്നു. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഗായകർ ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കുകയും പാസ്റ്റർ എ.റ്റി ജോൺസൺ മുഖ്യസന്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

-ADVERTISEMENT-

-Advertisement-

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.