പാസ്റ്റർ എബിസൺ ബി. ജോസഫ് ബാം​​ഗ്ലൂർ അത്തിബെലെ ഐ.പി.സി വർഷിപ്പ് സെന്റർ സഭാ ശുശ്രൂഷകനായി ചുമതലയേറ്റു


ബെംഗളൂരു: ബാം​​ഗ്ലൂർ അത്തിബെലെ ഐ.പി.സി വർഷിപ്പ് സെന്റർ സഭാ ശുശ്രൂഷകനായി പാസ്റ്റർ എബിസൺ ബി. ജോസഫ് ചുമതലയേറ്റു. കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വർഷക്കാലമായി ഐ.പി.സി ഫസ്റ്റ് ചർച്ച് താമ്ര൦ സഭാ ശുശ്രൂഷകനായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചുവരികയായിരുന്നു.
ഭാര്യ: ലിൻസി ജോസഫ്.
മക്കൾ: അബിഗെയ്ൽ & അഡോൺ.

-ADVERTISEMENT-

-Advertisement-

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.