ഇന്നത്തെ ചിന്ത : ഉള്ളതും കൂടി എടുത്തു കളയുമോ? | ജെ.പി വെണ്ണിക്കുളം

നല്ലതുപോലെ വിതയ്ക്കുന്നവന് നല്ല കൊയ്‌ത്തുണ്ട്. അതിൽ ആർക്കും സംശയമുണ്ടാകില്ല. ദൈവം നൽകിയ താലന്തുകൾക്കനുസരിച്ചേ ഓരോരുത്തർക്കും പ്രവർത്തിക്കാനാകൂ. എന്നാൽ താലന്തു ലഭിച്ചിട്ടും മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ടവനെപോലെയായാൽ തലക്കെട്ടിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതുപോലെ ഉള്ളതുകൂടി എടുത്തു കളഞ്ഞേക്കാം. അതിൽ സൂക്ഷ്മതയുള്ളവരാകാം. സമയം തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

Download Our Android App | iOS App

ധ്യാനം : മർക്കോസ് 4
ജെ.പി വെണ്ണിക്കുളം

-ADVERTISEMENT-

You might also like
Comments
Loading...