ബിനോജി (കൊച്ചുമോൻ-38 ) അക്കരെനാട്ടിൽ

Kraisthava Ezhuthupura News

ബഹറിൻ:ഐപിസി പറങ്കിമാംമൂകൾ സഭാംഗം പഴയിടത്തു വീട്ടിൽ ബാബു അച്ചായന്റെ മകൻ ബിനോജി (കൊച്ചുമോൻ-38 )ബഹറിനിൽ വെച്ച് കർത്താവിൽ നിദ്ര പ്രാപിച്ചു.

-ADVERTISEMENT-

-ADVERTISEMENT-

You might also like