മണക്കാല എഫ് റ്റി എസ്‌ അധ്യാപകൻ തോമസ് തരകൻ അക്കരെ നാട്ടിൽ

Kraisthava Ezhuthupura News

മണക്കാല: ഫെയ്ത് തിയോളജിക്കൽ സെമിനാരി ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകൻ തോമസ് തരകൻ നിത്യതയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു. സംസ്കാരം പിന്നീട്.

-ADVERTISEMENT-

-ADVERTISEMENT-

You might also like