നോവ സ്കോഷിയ ഹെബ്രോൻ ഫെലോഷിപ്പിന്റെ അഭിമുഖ്യത്തിൽ മ്യൂസിക്കൽ നൈറ്റ് ഏപ്രിൽ 10 ന്

നോവ സ്കോഷിയ ഹെബ്രോൻ ഫെല്ലോഷിപ്പിന്റെ അഭിമുഖ്യത്തിൽ മ്യൂസിക്കൽ നൈറ്റ് ഏപ്രിൽ 10 ന് വൈകിട്ട് 7 മുതൽ 8.30 വരെ 75 പ്രിൻസ് സ്ട്രീറ്റ്, സിഡ്നി, നോവ സ്കോഷിയയിൽ വെച്ച് നടത്തപെടുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത മീറ്റിങ്ങിൽ അനുഗ്രഹീത ഗായകൻ ബ്രദർ അനുഗ്രഹ് ജിയോ സംഗീതശുശ്രുഷകൾക്കു നേതൃത്വം നൽകുകയും ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവത്താൽ അതിശക്തമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന പാസ്റ്റർ ഡേവ് ഫോറസ്റ്റർ ദൈവവചനത്തിൽ നിന്നും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

post watermark60x60

Exalt- A Devotional Music Night.

Come join us for a divine music evening on 10th April,2020 at 7pm (GMT-3)
Location : 75 Prince Street,Nova Scotia .

Download Our Android App | iOS App

Worship is led by Bro. Anugrah Geo . Special Speaker for the evening will be Pr Dave Forester.

Come And Be Blessed !

-ADVERTISEMENT-

-ADVERTISEMENT-

You might also like