ഇന്നത്തെ ചിന്ത : ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കാം | ജെ. പി വെണ്ണിക്കുളം

ഗലാത്യർ 5:25 ആത്മാവിനാൽ നാം ജീവിക്കുന്നു എങ്കിൽ ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ചു നടക്കുകയും ചെയ്ക.

post watermark60x60

സ്വാതന്ത്ര്യം കൊതിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നടക്കാൻ കഴിയും. വേണ്ടിവന്നാൽ വിലക്കുകളെ പോലും ലംഘിക്കാം. പിന്നീട് ചെന്നു ചാടുന്നതു അപകടത്തിലേക്കാണെന്നു മാത്രം. എന്നാൽ ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ചു നടക്കുന്നവന് എങ്ങനെയും ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. സത്യത്തിൽ വഴി നടത്തുന്ന പാതയിൽ തന്നെ സഞ്ചരിക്കുക. അതാകുന്നു വേണ്ടത്.

ധ്യാനം: ഗലാത്യർ 5
ജെ പി വെണ്ണിക്കുളം

-ADVERTISEMENT-

-ADVERTISEMENT-

You might also like