ദോഹയിൽ റിവൈവൽ മീറ്റിംഗ്

ദോഹ: ‘ചർച് ഓഫ് ഗോഡ് ഇൻ ഖത്തർ’ ദൈവസഭയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഏപ്രിൽ 25, 26 തീയതികളിൽ ഐഡിസിസി കോംപ്ലക്സിലുള്ള ബിൽഡിംഗ് നമ്പർ 2, ഹാൾ നമ്പർ 4 ൽ
വച്ച് റിവൈവൽ മീറ്റിംഗ് നടത്തപ്പെടുന്നു. പ്രസ്തുത യോഗത്തിൽ ചർച് ഓഫ് ഗോഡ് സഭയുടെ കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് ഓവർസിയർ ആയിരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ എം. കുഞ്ഞപ്പി ദൈവ വചനത്തിൽ നിന്നും സംസാരിക്കും. എല്ലാ ദിവസവും വൈകിട്ട് 7.30 മുതൽ 9.30 വരെയാണ് യോഗങ്ങൾ നടക്കുന്നത്.

post watermark60x60

-ADVERTISEMENT-

You might also like