പ്രലോഭനങ്ങളില്‍ പട്ടുപോകാതെ | റോജി തോമസ് ചെറുപുഴ

“മനുഷ്യര്‍ക്കു നടപ്പല്ലാത്ത പരീക്ഷ നിങ്ങള്‍ക്കു നേരിട്ടിട്ടില്ല; ദൈവം വിശ്വസ്തന്‍; നിങ്ങള്‍ക്കു കഴിയുന്നതിന്നു മീതെ പരീക്ഷ നേരിടുവാന്‍ സമ്മതിക്കാതെ നിങ്ങള്‍ക്കു സഹിപ്പാന്‍ കഴിയേണ്ടതിന്നു പരീക്ഷയോടുകൂടെ അവന്‍ പോക്കുവഴിയും ഉണ്ടാക്കും”(1 കൊരിന്ത്യര്‍ 10:13).

നാം ഓരോരുത്തരും, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്‍റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളില്‍, നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെയും ദൃഢനിശ്ചയത്തെയും വെല്ലുവിളിക്കുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ദൈവം നമുക്ക് ശക്തിയും മാര്‍ഗനിര്‍ദേശവും എല്ലാ പ്രലോഭനങ്ങളില്‍ നിന്നും രക്ഷപ്രാപിപ്പാന്‍ ഒരു വഴിയും നല്‍കുന്നു. സാത്താന്‍ നമ്മുടെ മുമ്പില്‍ വെക്കുന്ന പ്രലോഭനങ്ങളെയും പരീക്ഷണങ്ങളെയും അഭിമുഖീകരിക്കുവാനും മറികടക്കുവാനും ജയംകൊള്ളുവാനും അവിടുന്ന് കരം പകരുന്നു; നമ്മെ ശാക്തീകരിക്കുന്നു.

“പരീക്ഷ സഹിക്കുന്ന മനുഷ്യന്‍ ഭാഗ്യവാന്‍; അവന്‍ കൊള്ളാകുന്നവനായി തെളിഞ്ഞ ശേഷം കര്‍ത്താവു തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവര്‍ക്കു വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത ജീവകിരീടം പ്രാപിക്കും. പരീക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോള്‍ ഞാന്‍ ദൈവത്താല്‍ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്നു ആരും പറയരുതു. ദൈവം ദോഷങ്ങളാല്‍ പരീക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവന്‍ ആകുന്നു; താന്‍ ആരെയും പരീക്ഷിക്കുന്നതുമില്ല.ഓരോരുത്തന്‍ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതു സ്വന്തമോഹത്താല്‍ ആകര്‍ഷിച്ചു വശീകരിക്കപ്പെടുകയാല്‍ ആകുന്നു” (യാക്കോബ് 1:12-14).

പരീക്ഷണങ്ങളെ സഹിച്ചുനില്‍ക്കുന്നത്; കര്‍ത്താവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ജീവിതത്തിന്‍റെ കിരീടത്തിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുമെന്ന് യാക്കോബ് നമ്മെ ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കുന്നു. പ്രലോഭനം ദൈവത്തില്‍ നിന്നല്ല, നമ്മുടെ സ്വന്തം ആഗ്രഹങ്ങളില്‍ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ‘പരീക്ഷയില്‍ സഹിച്ചുനില്‍ക്കുന്നവന്‍ ഭാഗ്യവാന്‍, കാരണം പരീക്ഷയെ അതിജീവിച്ചാല്‍ ആ വ്യക്തിക്ക് കര്‍ത്താവ് തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത ജീവകിരീടം ലഭിക്കും. പരീക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോള്‍ ആരും പറയരുത് ‘ദൈവം എന്നെ പരീക്ഷിക്കുന്നു.’എന്തെന്നാല്‍, തിന്മയാല്‍ പ്രലോഭിപ്പിക്കപ്പെടാനോ അവന്‍ ആരെയും പ്രലോഭിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല, എന്നാല്‍ ഓരോ വ്യക്തിയും സ്വന്തം ദുഷിച്ച ആഗ്രഹത്താല്‍ വലിച്ചിഴക്കപ്പെടുകയും വശീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോള്‍ പ്രലോഭിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. പ്രലോഭനത്തിന്‍റെ ഉറവിടം തിരിച്ചറിയുക എന്നതാണ് അതിനെ മറികടക്കാനുള്ള ആദ്യപടി. ഈ പരീക്ഷകള്‍ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ പരീക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോള്‍, സ്ഥിരോത്സാഹം ആത്മീയ വളര്‍ച്ചയിലേക്കും പക്വതയിലേക്കും നയിക്കുന്നുവെന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉറച്ചുനില്‍ക്കാന്‍ കഴിയും.

“മനുഷ്യര്‍ക്കു നടപ്പല്ലാത്ത പരീക്ഷ നിങ്ങള്‍ക്കു നേരിട്ടിട്ടില്ല; ദൈവം വിശ്വസ്തന്‍; നിങ്ങള്‍ക്കു കഴിയുന്നതിന്നു മീതെ പരീക്ഷ നേരിടുവാന്‍ സമ്മതിക്കാതെ നിങ്ങള്‍ക്കു സഹിപ്പാന്‍ കഴിയേണ്ടതിന്നു പരീക്ഷയോടുകൂടെ അവന്‍ പോക്കുവഴിയും ഉണ്ടാക്കും” (1 കൊരിന്ത്യര്‍ 10:13). കൊരിന്ത്യര്‍ക്കുള്ള പൗലോസിന്‍റെ കത്ത് നമുക്ക് ആശ്വാസകരമായ ഒരു വാഗ്ദത്തം നല്‍കുന്നു: ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. നമുക്ക് സഹിക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറമുള്ള പ്രലോഭനങ്ങള്‍ക്ക് അവന്‍ നമ്മെ അനുവദിക്കുകയില്ല. അതിലുപരിയായി, നമുക്ക് അത് സഹിച്ചുനില്‍ക്കാന്‍ അവന്‍ ഒരു വഴി നല്‍കുന്നു. പരിശോധനകള്‍ നേരിടുമ്പോള്‍ സ്വന്തം ശക്തിയെക്കാള്‍ ദൈവത്തിന്‍റെ ശക്തിയില്‍ ആശ്രയിക്കാന്‍ ഈ ഉറപ്പ് നമ്മെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ബലഹീനതയുടെ നിമിഷങ്ങളില്‍, നാം അവനില്‍ നമ്മുടെ ശക്തി കണ്ടെത്തുന്നു.

“ഒടുവില്‍ കര്‍ത്താവിലും അവന്‍റെ അമിത ബലത്തിലും ശക്തിപ്പെടുവിന്‍. പിശാചിന്‍റെ തന്ത്രങ്ങളോടു എതിര്‍ത്തുനില്പാന്‍ കഴിയേണ്ടതിന്നു ദൈവത്തിന്‍റെ സര്‍വ്വായുധവര്‍ഗ്ഗം ധരിച്ചുകൊള്‍വിന്‍” (എഫെസ്യര്‍ 6:10-11). പിശാചിന്‍റെ കുതന്ത്രങ്ങള്‍ക്കെതിരെ നിലകൊള്ളാന്‍ ദൈവത്തിന്‍റെ സര്‍വ്വായുധവര്‍ഗ്ഗം ധരിക്കാന്‍ പൗലോസ് നമ്മോട് നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. ഈ കവചത്തില്‍ സത്യം, നീതി, സമാധാനത്തിന്‍റെ സുവിശേഷം, വിശ്വാസം, രക്ഷ, ദൈവവചനം എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. ഈ ആത്മീയ പ്രതിരോധങ്ങളാല്‍ നമ്മെത്തന്നെ സജ്ജരാക്കുന്നത് സാത്താന്‍റെ ആക്രമണങ്ങളെ ചെറുക്കാനും നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തില്‍ ഉറച്ചുനില്‍ക്കാനും നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.

മരുഭൂമിയിലെ യേശുവിന് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടിവന്ന പ്രലോഭനം (മത്തായി 4:1-11) നമുക്ക് സാത്താനെ ജയിക്കുന്നതിനുള്ള ആത്യന്തിക ഉദാഹരണവും മാതൃകയുമാണ്. ഉപവാസത്താല്‍ ശാരീരികമായി തളര്‍ന്നുപോയെങ്കിലും, സാത്താന്‍ മുന്നോട്ടുവച്ച എല്ലാ പ്രലോഭനങ്ങളെയും നേരിടാന്‍ യേശു തിരുവെഴുത്തുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചു. പിശാചിനെ ചെറുക്കുന്നതില്‍ ദൈവവചനത്തിന്‍റെ ശക്തി ഇതു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. തിരുവെഴുത്തുകളാല്‍ ശത്രുവിന്‍റെ നുണകള്‍ക്കും വഞ്ചനകള്‍ക്കും എതിരെ ഉറച്ചുനില്‍ക്കാന്‍ നമുക്ക് കഴിയും. ഇപ്രകാരം തിരുവെഴുത്തില്‍ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നും അത് എന്തെന്നും കൃത്യമായി ഉദ്ധരിച്ച് യേശു സാത്താന്‍റെ പ്രലോഭനങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുന്നത് നാം കാണുന്നു. ദൈവവചനം അറിയുന്നതും ഉപയോഗിക്കുന്നതും പ്രലോഭനത്തിനെതിരായ ശക്തമായ ആയുധമാണെന്ന് ഇത് കാണിക്കുന്നു.

“കര്‍ത്താവോ വിശ്വസ്തന്‍; അവന്‍ നിങ്ങളെ ഉറപ്പിച്ചു ദുഷ്ടന്‍റെ കയ്യില്‍ അകപ്പെടാതവണ്ണം കാത്തുകൊള്ളും” (2 തെസ്സലൊനീക്യര്‍ 3:3). ഇവിടെ ദൈവത്തിന്‍റെ സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് പൗലോസ് നമുക്ക് ഉറപ്പുനല്‍കുന്നു. എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളിലും പ്രലോഭനങ്ങളിലും ദൈവം നമ്മുടെ സങ്കേതവും ശക്തിയുമാണ്. അവിടുന്നത്രേ നമ്മുടെ ഉറങ്ങാത്ത കാവലാളും. നമ്മുടെ പോരാട്ടങ്ങളില്‍ ഒരിക്കലും കൈവിടില്ല എന്ന ഉറപ്പാണ് അവിടുത്തെ വിശ്വസ്തത.

ജീവിതത്തിലെ വെല്ലുവിളികളും പ്രലോഭനങ്ങളും നമ്മെ സമീപിക്കുമ്പോള്‍, നമുക്ക് ഈ സത്യങ്ങള്‍ മുറുകെ പിടിക്കാം. ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. സാത്താന്‍റെ തന്ത്രങ്ങള്‍ക്കെതിരെ ഉറച്ചു നില്‍ക്കാന്‍ ആവശ്യമായ ആത്മാവിന്‍റെ സര്‍വ്വായുധവര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ തന്ന് നമ്മെ സുസജ്ജരാക്കുന്നു.പ്രലോഭനത്തിന്‍റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കി ദൈവത്തിന്‍റെ വിശ്വസ്തതയില്‍ ആശ്രയിക്കുന്നതിലൂടെ, അവിടുത്തെ കവചം ധരിച്ചുകൊണ്ട്, യേശുക്രിസ്തുവിന്‍റെ മാതൃക പിന്തുടര്‍ന്ന്, ദൈവത്തിന്‍റെ സംരക്ഷണത്തില്‍ ആശ്രയിക്കുന്നതിലൂടെ, എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളില്‍ നിന്നും നമുക്ക് വിജയിക്കാനാകും. യേശുക്രിസ്തു നമ്മോടൊപ്പവും നമുക്ക് ഏകമദ്ധ്യസ്ഥനായും ഉണ്ട് എന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നമ്മുടെ പ്രലോഭനങ്ങളെ നേരിടാനുള്ള ശക്തിക്കും ജ്ഞാനത്തിനും വേണ്ടി പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാം. അവിടുന്ന് ഒരു വഴിയൊരുക്കി ബലംനല്‍കി വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കും. കര്‍ത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.

-ADVERTISEMENT-

-Advertisement-

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.