പാസ്റ്റർ പി എം ബേബി (ബേബി സാർ) അക്കരെ നാട്ടിൽ

ഇടുക്കി: ഹൈറേഞ്ചിനുവേണ്ടി (ഇടുക്കി ജില്ല) ദീർഘകാലം കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ വിലകൊടുത്ത പാസ്റ്റർ പി എം ബേബി (Founder and General Secretary
Global Missions India ) താൻ പ്രിയം വെച്ച കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു. സംസ്കാരം പിന്നീട്.

-Advertisement-

You might also like
Comments
Loading...