‘യേശുവിൻ തൃപ്പാദത്തിൽ’ പ്രാർത്ഥനാ സംഗമം ആഗസ്റ്റ്  13 ന്

മുംബൈ: അതിരുകൾ വയ്ക്കാതെ ദൈവ വചനം
എല്ലാവരിലും എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ “AT THE MASTER’S FEET”  PRAYER GROUP” ഒരുക്കുന്ന പതിനാലാമത് പ്രാർത്ഥനാ സംഗമം ആഗസ്റ്റ് 13 ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ടു ഇന്ത്യൻ സമയം 8 :30 നു
ഓൺലൈനിൽ (ZOOM)  നടക്കും.
ID : 828 3015 0680
Password :amen

-ADVERTISEMENT-

-ADVERTISEMENT-

You might also like