പാസ്റ്റർ പി.എം. പോത്തൻ (85) അക്കരെ നാട്ടിൽ

Kraisthava Ezhuthupura News

 

റാന്നി: പാസ്റ്റർ P M പോത്തൻ (പോത്തച്ചൻ പാസ്റ്റർ 85) പൊയ്കയിൽ കർത്തൃ സന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറകാലെ. കുടുംബത്തിന്റെ ആശ്വാസത്തിനു ഏവരുടെയും പ്രാർത്ഥന ചോദിക്കുന്നു.

 

-ADVERTISEMENT-

-Advertisement-

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.