ഇന്നത്തെ ചിന്ത : ഫലം കായ്ക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാർ | ജെ പി വെണ്ണിക്കുളം

യോഹന്നാൻ 15:8
നിങ്ങൾ വളരെ ഫലം കായ്ക്കുന്നതിനാൽ എന്റെ പിതാവു മഹത്വപ്പെടുന്നു; അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ആകും.

Download Our Android App | iOS App

ക്രിസ്തുവിൽ വസിക്കുന്നവർ നിശ്ചയമായും ഫലം കായ്ക്കുന്നവരാകണം. അങ്ങനെ ഫലം കായ്ച്ചാൽ പിതാവ് സന്തോഷിക്കും. അവിടുത്തെ നാം അതിലൂടെ മഹത്വപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഒരു നല്ല ശിഷ്യൻ ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നവൻ മാത്രമല്ല, നല്ല ഫലം കായ്ക്കുന്നവനും ആയിരിക്കും.

post watermark60x60

ധ്യാനം: യോഹന്നാൻ 15
ജെ പി വെണ്ണിക്കുളം

-ADVERTISEMENT-

You might also like
Comments
Loading...