എൽ ഷാദായി എ.ജി ചർച്ച് തിലക് നഗർ: ‘Evening Prayer & Worship’

തിലക് നഗർ: എ.ജി ചർച്ചിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇന്ന് ജൂലൈ 1 ന് രാത്രി 7.30 ന് സൂമിലൂടെ നടക്കുന്ന ‘Evening Prayer & Worship’ – ൽ സിസ്റ്റർ ഏലിയാമ്മ ഫിലിപ്പ് പ്രസംഗിക്കും.

-ADVERTISEMENT-

-Advertisement-

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.