ലേഖനം: ദൈവീക ചിന്തകൾ | അഭിലാഷ് നോബിള്‍

തിരുവെഴുത്തുകളെ തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് അവരുടെ ബുദ്ധിയെ തുറന്നു.” ‭‭ലൂക്കൊസ്‬ ‭24:45‬.‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ എന്റെ പ്രിയ വായനക്കാരെ ജീവനുള്ള സത്യ വചനം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിറച്ചു എങ്ങനെ ജയകരമായ ഒരു ജീവിതം നയിച്ചു നമ്മെയും നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളവരയും വചനത്താൽ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കാം ജയളികളാക്കാം എന്നുള്ളതിനെ മനസിലാക്കിയാൽ നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തെ വിജയപ്രദമാക്കുവാൻ സാധിക്കും

post watermark60x60

നാം തിരുവെഴുത്തുകളെ  നമുക്ക് വേണ്ടി അറിയേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. മുന്നിലുള്ള പരുക്കൻ പാതകളിലൂടെ വിജയകരമായി മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഉറപ്പുനൽകുന്ന ഒരേയൊരു ഉപകാരണമാണിത്. ദൈവം യോശുവയോട്
അവൻ തിരുവെഴുത്തുകളെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവൻ വിജയിക്കുകയും തന്റെ വഴി സമൃദ്ധമാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു.

ജ്ഞാനത്തിന്റെയും പരിജ്ഞാനത്തിന്റെയും ആൾരൂപമായിരുന്നു യേശു, എന്നിട്ടും അവൻ തന്റെ ശ്രോതാക്കളെ തിരുവെഴുത്തുകളിലേക്ക് നയിച്ചു. വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ വിഷയ വാക്യത്തിൽ വായിച്ചതുപോലെ അവൻറെ പുനരുത്ഥാനത്തിന് ശേഷം ആദ്യം ചെയ്ത അത്ഭുതം തിരുവെഴുത്തുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതായിരുന്നു. അവർ തിരുവെഴുത്തുകൾ അറിയണമെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് “തിരുവെഴുത്തുകളെ തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് അവരുടെ ബുദ്ധിയെ തുറന്നു.”

Download Our Android App | iOS App

നമ്മുടെ യേശു കർത്താവ്             തിരുവെഴുത്തുകൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകി. ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനങ്ങളെ അറിയിക്കാനായി തിരുവെഴുത്തുകളിൽ ഉടനീളമുള്ള പ്രവാചകന്മാരുടെ വാക്കുകൾ അവൻ അവരെ പഠിപ്പിച്ചു. തന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ തുടക്കത്തിൽ ലൂക്കോസ് 4:21-ൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ യെശയ്യാവിന്റെ ചുരുളിൽ നിന്ന് വായിക്കാൻ സിനഗോഗിൽ അവൻ എഴുന്നേറ്റു നിന്നു, എന്നിട്ട് അവൻ പറഞ്ഞു, “….ഇന്നു നിങ്ങൾ എന്റെ വചനം കേൾക്കയിൽ ഈ തിരുവെഴുത്തിനു നിവൃത്തിവന്നിരിക്കുന്നു….” തിരുവെഴുത്തുകളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിന് അവൻ ഊന്നൽ നൽകി. തന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിന് ശേഷം ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുക്കൽ അവൻ ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ തന്നെത്തന്നെ അവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയത് ഈ തിരുവെഴുത്തുകൾ ആയിരുന്നു. ബൈബിൾ പറയുന്നു, “മോശെ തുടങ്ങി സകല പ്രവാചകന്മാരിൽനിന്നും എല്ലാ തിരുവെഴുത്തുകളിലും തന്നെക്കുറിച്ചുള്ളത് അവർക്കു വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊടുത്തു”(ലൂക്കൊസ്‬ ‭24:27‬). അവന്റെ മുഴുവൻ ജീവിതവും തിരുവെഴുത്തുകളെ പറ്റിയായിരുന്നു. ഇത് നിങ്ങൾ ഗൗരവമായി കാണേണ്ട ഒന്നാണ്; നിങ്ങളുടെ ജീവിതം തിരുവെഴുത്തുകളിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. യോഹന്നാൻ 5:39-ൽ പറയുന്നു, “നിങ്ങൾ തിരുവെഴുത്തുകളെ ശോധന ചെയ്യുന്നു; അവയിൽ നിങ്ങൾക്കു നിത്യജീവൻ ഉണ്ട് എന്നു നിങ്ങൾ നിരൂപിക്കുന്നുവല്ലോ; അവ എനിക്കു സാക്ഷ്യം പറയുന്നു.” ‬‬‬

എന്നാൽ തിരുവെഴുത്തുകൾ അറിയുക എന്നത് ബുദ്ധിയിലൂടെയല്ല ; അത് പരിശുദ്ധ ആത്മാവിനാൽ  അറിയുന്നതാണ്; ആത്മാവിനെ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് അത് അറിയാൻ കഴിയില്ല. ആരെയും ആകർഷിക്കുന്നതിനായി ഇത് ഉദ്ധരിക്കാനല്ല, മറിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നതാണ്. എല്ലാവരോടും വിശദീകരിക്കുവാനും, മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കുവാനും തക്കവണ്ണം അത് പഠിക്കുകയും എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിന്റെ ശക്തി ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല. നിങ്ങൾ ഇത് ജീവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, അതിന്റെ ബുദ്ധിയാലുള്ള അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗുണവും ചെയ്യില്ല. അതിനാൽ, ആത്മാവിലൂടെ നിങ്ങൾ തിരുവെഴുത്തുകളിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടുന്നുവെന്നതിൽ മനസിനെ ആക്കുക. വചനം ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിനെ ആത്മാവിനാൽ അറിയുക. തീർച്ചയായും അതിനാലായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ജീവിക്കേണ്ടത്.
നമുക്ക് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം
സ്വർഗ്ഗീയപിതാവേ, അങ്ങ് എനിക്ക് വേണ്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്ത ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് തിരുവെഴുത്തുകളാൽ എന്നെ നയിക്കുകയും, വഴികാട്ടുകയും ചെയ്തതിന് അങ്ങയ്ക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. അങ്ങ് എന്നോടൊപ്പവും, എന്നിലും, എനിക്ക് വേണ്ടിയും ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും ജീവിക്കുന്നു. ആത്മാവിലൂടെ തിരുവെഴുത്തുകളിൽ ഞാൻ അധികം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുമ്പോൾ,  അങ്ങ് എനിക്ക് വേണ്ടി മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പാതകളിൽ, വിജയത്തിലും അസാധാരണമായ വിജയത്തിലും, നടക്കാൻ എന്റെ വിവേകത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ നിരന്തരം പ്രബുദ്ധമാണ്, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ.

അഭിലാഷ് റോബിൻ

-ADVERTISEMENT-

-ADVERTISEMENT-

You might also like