ആലിസ് വർഗീസ് നിത്യതയിൽ

കോന്നി : പയ്യനാമൺ മരുതുരത്ത്‌ വീട്ടിൽ എം. ജി വർഗീസിന്റെ(ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ്(ഫുൾ ഗോസ്പൽ)ബഹ്‌റിൻ)സഹധർമ്മണി ആലിസ് വർഗീസ് നിത്യതയിൽ ഇന്ന് (20-4-21)ചേർക്കപ്പെട്ടു.

-ADVERTISEMENT-

You might also like