ഇന്നത്തെ ചിന്ത : ഹൃദയത്തിലുള്ള നിത്യത | ജെ. പി വെണ്ണിക്കുളം

സഭാപ്രസംഗി 3:11
അവൻ സകലവും അതതിന്റെ സമയത്തു ഭംഗിയായി ചെയ്തു നിത്യതയും മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും ദൈവം ആദിയോടന്തം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയെ ഗ്രഹിപ്പാൻ അവർക്കു കഴിവില്ല.

Download Our Android App | iOS App

ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു. അവൻ എന്താണെന്നും എന്താകേണ്ടവനാണെന്നും ദൈവം നന്നായി അറിയുന്നു. നിത്യത അവന്റെ ഉള്ളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടു അവൻ എവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്നും ദൈവം അറിയുന്നു. ദൈവത്തെ അനുസരിച്ചു അവനെ ഭയപ്പെടണമെന്നാണ് അവിടുന്നു മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചു ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.

post watermark60x60

ധ്യാനം: സഭാപ്രസംഗി 3
ജെ.പി വെണ്ണിക്കുളം

-ADVERTISEMENT-

You might also like
Comments
Loading...