ഇന്നത്തെ ചിന്ത : ഉരുക്കി ശോധന കഴിക്കുന്നവൻ | ജെ. പി വെണ്ണിക്കുളം

ഒരു തട്ടാൻ വെള്ളിയും പൊന്നും ഉലയിൽ ഉരുക്കി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതുപോലെ ദൈവം ഇസ്രായേലിനെ ഉരുക്കി ശോധന ചെയ്യുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ദൈവത്തിനു അങ്ങനെ ചെയ്തേ മതിയാകൂ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്. ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമോ നമ്മുടെ ശുദ്ധീകരണം ആണ്.

post watermark60x60

ധ്യാനം: യിരെമ്യാവ് 9
ജെ പി വെണ്ണിക്കുളം

-ADVERTISEMENT-

You might also like