ഇന്നത്തെ ചിന്ത : എല്ലാവരും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കട്ടെ | ജെ. പി വെണ്ണിക്കുളം

ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ നമുക്ക് പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാകാം. എന്നാൽ അതിൽ പ്രധാനമാണ് അവിടുത്തെ ദയയും വിശ്വസ്തതയും. അതു എത്രയോ വലുതാണ്. അവിടുത്തെ കൃപയോ ദിവസംതോറും പുതുകിവരുന്നതുമാണ്. അപ്പന് മക്കളോടുള്ള കരുണ പോലെ അവിടുന്നു നമ്മോടു കരുണ കാണിക്കുന്നില്ലേ? പ്രിയരെ, മനുഷ്യർ അവിശ്വസ്തരായാലും വിശ്വസ്തനായിരിക്കുന്നവനാണ് ദൈവം.

post watermark60x60

ധ്യാനം: സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 117
ജെ.പി വെണ്ണിക്കുളം

-ADVERTISEMENT-

You might also like