ഇന്നത്തെ ചിന്ത : പരമാർത്ഥതയോടെ നടക്കാം | ജെ. പി വെണ്ണിക്കുളം

സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ 20:7 പരമാർത്ഥതയിൽ നടക്കുന്നവൻ നീതിമാൻ; അവന്റെ ശേഷം അവന്റെ മക്കളും ഭാഗ്യവാന്മാർ.

Download Our Android App | iOS App

ഒരു ദൈവപൈതലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവസന്നിധിയിൽ പരമാർത്ഥമായി നടക്കുക എന്നത് ഏറ്റവും ആവശ്യമായ കാര്യമാണ്. അതു ഒരിക്കലും യോസേഫിന്റെ സഹോദരന്മാർ പറഞ്ഞ ‘പരമാർത്ഥത’ ആകരുതെന്നു മാത്രം.
നേരോടെ നടന്നാൽ തലമുറകളും അതു മാതൃകയാക്കും എന്നതിൽ സംശയമില്ല. സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 112:2ൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു; അവന്റെ സന്തതി ഭൂമിയിൽ ബലപ്പെട്ടിരിക്കും; നേരുള്ളവരുടെ തലമുറ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. ദൈവസന്നിധിയിൽ വിശ്വസ്തതയോടും പരമാർത്ഥതയോടും ജീവിക്കാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ഉത്സാഹിക്ക.

post watermark60x60

ധ്യാനം : സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ 20
ജെ.പി വെണ്ണിക്കുളം

-ADVERTISEMENT-

You might also like
Comments
Loading...