ഇന്നത്തെ ചിന്ത : ഉയർത്തപ്പെട്ട കൊമ്പ് | ജെ.പി വെണ്ണിക്കുളം

1 ദിനവൃത്താന്തം 25:5
ഇവർ എല്ലാവരും ദൈവത്തിന്റെ വചനങ്ങളിൽ രാജാവിന്റെ ദർശകനായ ഹേമാന്റെ പുത്രന്മാർ. അവന്റെ കൊമ്പുയർത്തേണ്ടതിന്നു ദൈവം ഹേമാന്നു പതിന്നാലു പുത്രന്മാരെയും മൂന്നു പുത്രിമാരെയും കൊടുത്തിരുന്നു.

Download Our Android App | iOS App

ഇവിടെ ഹേമാന്റെ കൊമ്പിനെ ദൈവം ഉയർത്തി എന്നു വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. വാദ്യോപകരണങ്ങളോടെ ദൈവത്തിനു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ നിയമിക്കപ്പെട്ട ഹേമാന്റെ കുടുംബത്തെ (1 ദിനവൃത്താന്തം 16:41) ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു എന്നാണ് ഇതിലൂടെ നാം മനസിലാക്കേണ്ടത്. ആ അനുഗ്രഹത്തിൽ 14 പുത്രമാരും 3 പുത്രിമാരും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. പ്രിയരെ, ആര് ദൈവത്തിനു വേണ്ടി നിൽക്കുന്നുവോ അവരെ ദൈവം മാനിക്കും.

post watermark60x60

ധ്യാനം : 1 ദിനവൃത്താന്തം 25
ജെ പി വെണ്ണിക്കുളം

-ADVERTISEMENT-

You might also like
Comments
Loading...