ഇന്നത്തെ ചിന്ത : മല കടലിൽ ചാടുമോ? | ജെ.പി വെണ്ണിക്കുളം

മർക്കൊസ് 11:23 ആരെങ്കിലും തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സംശയിക്കാതെ താൻ പറയുന്നതു സംഭവിക്കും എന്നു വിശ്വസിച്ചുംകൊണ്ടു ഈ മലയോടു: നീ നീങ്ങി കടലിൽ ചാടിപ്പോക എന്നു പറഞ്ഞാൽ അവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സംഭവിക്കും എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങളോടു പറയുന്നു.

Download Our Android App | iOS App

വിശ്വാസത്തിന്റെ ആഴം മനസിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന വാക്യമാണിത്. ‘മല കടലിൽ ചാടിപ്പോകും’, ‘കാട്ടത്തി കടലിൽ നട്ടുപോകും’ എന്നിവ ആലങ്കാരിക പദങ്ങളായി ബൈബിളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നവയാണ്. പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയെ ഈ പദങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രിയരെ, സംശയിക്കാതെ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കു അസാധ്യങ്ങൾ സാധ്യമാകും.

post watermark60x60

ധ്യാനം : മർക്കോസ് 11
ജെ.പി വെണ്ണിക്കുളം

-ADVERTISEMENT-

You might also like
Comments
Loading...