അടിയന്തര പ്രാർത്ഥനക്ക്

ന്യൂഡൽഹി : 4 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള അൻമോൾ എന്ന പൈതൽ കരൾ രോഗത്താൽ ഭാരപ്പെട്ട് ഡൽഹിയിൽ ആശുപത്രിയിൽ ആയിരിക്കുന്നു. മാതാപിതാക്കൾ 2 വർഷമായി സ്നാനപ്പെട്ടു വിശ്വാസത്തിൽ നിൽക്കുന്നു. സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ഇവർ സന്മനസ്സുള്ള ദൈവമക്കളിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം തേടുന്നു.

Contact No.: 8800740614
Account Holder Name: Geeta
Account Number: 34090839253
Bank: SBI, Branch: Okhla Phase – I, New Delhi
IFSC : SBIN0014461

-ADVERTISEMENT-

-ADVERTISEMENT-

You might also like