അടിയന്തിര പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക്

വിഴവൂർ ഏ.ജി. സഭാംഗമായ സഹോദരി മേഴ്സി വളരെ ഗുരുതരമായ നിലയിൽ വെന്റിലേറ്ററിലാണ്. ദൈവമക്കളുടെ വിലയേറിയ പ്രാർത്ഥന ചോദിക്കുന്നു.

-ADVERTISEMENT-

-ADVERTISEMENT-

You might also like