അടിയന്തിര പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക്

പത്തനംതിട്ട: അസംബ്ലിസ് ഓഫ് ഗോഡ് തട്ട സഭാ ശുശ്രൂഷകൻ പാസ്റ്റർ വര്ഗീസിന്റെ കൊച്ചുമകളും ഡൽഹിയിൽ സഭാ ശുശ്രൂഷയിലുള്ള ജോജി വർഗ്ഗീസിന്റെ മകളുമായ ഫിയോന, ചില ശാരീരിക അശ്വസ്തതകൾ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ആത്യാസന്ന നിലയിലാണ്, കുഞ്ഞിന്റെ പരിപൂർണ വിടുതലിനായി ദൈവമക്കളുടെ പ്രാർത്ഥന അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

-ADVERTISEMENT-

-Advertisement-

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.