കിഡ്നി ദാതാവിനെ തേടുന്നു

കിഡ്നി തകരാറായി ചികിത്സയിൽ ഇരിക്കുന്ന യുവാവിന് അടിയന്തിരമായി AB+ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള കിഡ്നി ആവശ്യമുണ്ട്. തയാറായി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി അടിയന്തിരമായി അറിയിക്കുവാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു.
ദയവായി ബന്ധപ്പെടുക.
+91 9074060350
+91 9947973958

-ADVERTISEMENT-

-Advertisement-

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.