ബൈബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രവർത്തങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്കും സഹകരിക്കാം

മനാമ: ബൈബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രവർത്തങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്കും സഹകരിക്കാം, മനാമ NEC കോമ്പൗണ്ട് & സ്റ്റെ ക്രിസ്റ്റഫർ കോമ്പൗണ്ട്എന്നീ രണ്ടു ശാഖകൾ ആയിട്ടാണ് ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ബൈബിളുകൾ, വേദ പഠന സഹായികൾ, വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഗിഫ്റ്റ് ഐറ്റംസ് എന്നിവ ലഭിക്കും.

contact Details: 39420144, 37265724

-ADVERTISEMENT-

-Advertisement-

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.