ചെറു ചിന്ത: നമുക്ക് ആത്മാവിൽ നിറയാം | പാസ്റ്റർ അഭിലാഷ് നോബിൾ, പാലക്കാട്‌

ങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അവർ കൂടിയിരുന്ന സ്ഥലം കുലുങ്ങി; എല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവു നിറഞ്ഞവരായി ദൈവവചനം ധൈര്യത്തോടെ പ്രസ്താവിച്ചു……അപ്പൊസ്തലന്മാർ മഹാശക്തിയോടെ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിനു സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞുവന്നു; എല്ലാവർക്കും ധാരാളം കൃപ ലഭിച്ചിരുന്നു. (അപോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 4:31-33).

മതപരമായ ഉപദേശകസമിതിയിൽ നിന്നുള്ള ഭീഷണികളെത്തുടർന്ന് ആദിമ സഭയിലെ അംഗങ്ങൾ നടത്തിയ അസാധാരണമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ യോഗത്തിന്റെ വ്യക്തമായ വിവരണം തിരുവെഴുത്ത് നൽകുന്നു. അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, അവർ കൂടിയിരുന്ന കെട്ടിടം മുഴുവനും കുലുങ്ങി, അവരെല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞു, ദൈവവചനം ധൈര്യത്തോടെ സംസാരിച്ചുവെന്ന് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയുന്നതിന്റെ ഫലം ശ്രദ്ധിക്കുക, അവർ ഉടനെ ദൈവവചനം ധൈര്യത്തോടെ പ്രസംഗിച്ചു-അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറണമെന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഭയാനകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് അവർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 2:1-4 ൽ അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ നാലാം അധ്യായത്തിൽ, അവർ മുമ്പ് സ്വീകരിച്ച അതേ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ വീണ്ടും നിറഞ്ഞു.

ബൈബിൾ നമ്മോട് ഇങ്ങനെ കൽപ്പിക്കുന്നു: “… വീഞ്ഞു കുടിച്ചു മത്തരാകാരുതു; എന്നാൽ ആത്മാവിൽ നിറയുക.” ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേർഷൻ ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, “ആത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞവരായി തുടരുക”, സങ്കീർത്തനങ്ങളാലും സ്തുതികളാലും ആത്മിക ഗീതങ്ങളാലും സ്വയം സംസാരിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവിന് പാടുകയും സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുക” (എഫെസ്യർ 5: 18-20). നിങ്ങൾ ആത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ഭീരുക്കളോ ഭയപ്പെടുന്നവരോ അല്ല; നിങ്ങൾ ധൈര്യത്തോടെയും ശക്തിയോടെയും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നു.

നിങ്ങൾ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളോട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം, പക്ഷേ നിങ്ങൾ ലജ്ജിക്കുകയോ ഭയപ്പെടുകയോ ചെയ്തതായി തോന്നുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയുക! നിങ്ങൾ അന്യഭാഷകളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക — സങ്കീർത്തനങ്ങൾ, സ്തുതികൾ, ആത്മീയ ഗാനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിങ്ങളോട് തന്നെ സംസാരിക്കുക, ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവിന്നു പാടിയും കീർത്തനം ചെയ്തും ഇരിക്കുക.

താമസിയാതെ, നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരോട് സാക്ഷീകരിക്കാൻ നിങ്ങളെ ആരും ആവശ്യപ്പെടുകയോ ഉപദേശിക്കുകയോ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. യേശു പറഞ്ഞു: “എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നു തിരുവെഴുത്തു പറയുന്നതുപോലെ ജീവജലത്തിന്റെ നദികൾ ഒഴുകും” (യോഹന്നാൻ 7:38). നിങ്ങൾ അത് നിർബ്ബന്ധിക്കേണ്ടതില്ല; അത് കവിഞ്ഞൊഴുകും, വചനം നിങ്ങളുടെ അധരങ്ങളിൽ നിന്ന് ശക്തിയോടെ പുറപ്പെടും.
നമുക്ക് എഴുനേറ്റ് പ്രകാശിക്കാം!!ഹല്ലേലൂയാ!!!

-ADVERTISEMENT-

-Advertisement-

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.