ലേഖനം: സംസാരത്തിന്റെ ശക്തി | പാസ്റ്റർ അഭിലാഷ് നോബിൾ, പാലക്കാട്‌

ലോകം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു എന്നു നാം വിശ്വാസത്താൽ അറിയുന്നു.(എബ്രായർ 11:3

ദൈവം എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും സൃഷ്ടിച്ചതെങ്ങനെയെന്ന് ഉല്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായം നമുക്ക് കാണിച്ചുതരുന്നു; അത് വാക്കുകളിലൂടെ ആയിരുന്നു. ദൈവം സംസാരിച്ചു, ദൈവം പറഞ്ഞതെല്ലാം അതായി മാറി. കാരണം, സംസാരം (വാക്കുകൾ) ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു – ഊർജ്ജം. വചനത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനമായതിന്റെ ഒരു കാരണം ഇതാണ്.

വചന ധ്യാനത്തിന് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തലങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമതായി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശബ്ദത്തിന് കീഴിൽ സംസാരിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ രണ്ടാം തലത്തിൽ, നിങ്ങൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ സംസാരിക്കുകയോ പിറുപിറുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. മൂന്നാമത്തേതും അവസാനത്തേതുമായ തലത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉറക്കെ സംസാരിക്കുകയോ അലറുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ; നിങ്ങൾ അത്യുച്ചത്തില്‍ സംസാരിക്കുന്നു. ഈ അവസാന ഘട്ടം വളരെ പ്രധാനമാണ്, കാരണം ശബ്ദത്തിന്റെ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ വാക്കുകളുടെ ഊർജ്ജത്തിന്റെ അളവ് ഇവിടെ അധികമാണ്.

post watermark60x60

അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ തിരുവെഴുത്തുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും അവ ഉച്ചത്തിൽ വായിക്കേണ്ടത്. പ്രാർത്ഥനകളും വാക്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ഉറക്കെ പറയുക .അത് പുതിയ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തെ നിങ്ങൾക്ക് സൃഷ്ടിക്കും നിങ്ങളുടെ വചനത്തിന്റെ സ്ഥിരീകരണം വളരെ പ്രധാനമാണ്. നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ ദൈവം ഒരു നാവ് നൽകി, നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഊർജ്ജം പുറത്തുവരുന്നു.

വാക്കുകളുടെ ഊർജ്ജത്താൽ, ദൈവം പുനഃസൃഷ്ടിക്കുകയും ക്രമം കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു, അതുവരെ ഭൂമി പാഴായും ശൂന്യമായും ഇരുന്നു (ഉൽപത്തി 1). ആകയാൽ പ്രിയമക്കൾ എന്നപോലെ ദൈവത്തെ അനുകരിക്കാൻ എഫെസ്യർ 5:1 നമ്മോട് പറയുന്നു. ഉല്പത്തി 1-ൽ ദൈവം ചെയ്തത് നമുക്ക് അനുകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്.

വാക്കുകളിലൂടെ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സൗന്ദര്യവും മഹത്വവും നിലനിർത്തുകയും ദൈവഹിതത്തിന് അനുസൃതമായി സാഹചര്യങ്ങളും പരിതസ്ഥിതികളും മാറ്റുകയും വേണം. നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളിലൂടെ, വിജയത്തിലും നേട്ടത്തിലും നിങ്ങളുടെ സഞ്ചാരം രൂപപ്പെടുത്താൻ കഴിയും.

യേശു പറഞ്ഞു നീ പറയുന്നതു നിനക്കു ലഭിക്കും (മർക്കോസ് 11:23); അതിനാൽ മിണ്ടാതിരിക്കരുത്. സംസാരിക്കാൻ കാരണമുണ്ട്. രക്ഷയുടെ തത്വം പോലും സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറയുന്നു. അത് പറയുന്നു, “…ഹൃദയം കൊണ്ടു നീതിക്കായി വിശ്വസിക്കയും വായികൊണ്ടു രക്ഷെക്കായി ഏറ്റുപറകയും ചെയ്യുന്നു.” (റോമർ 10:10). ഇവിടെ ഏറ്റുപറകയും എന്നതിനർത്ഥം ‘ദൈവം പറഞ്ഞതു അവനുമായി യോജിപ്പിൽ പറയുന്നു എന്നാണ്.’ ഇത് ‘ഹോമോലോജിയോ’ എന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിൽ നിന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്തതാണ്-ഇതിനർത്ഥം ഉടമ്പടിയിൽ മറ്റൊരാൾ പറയുന്ന അതേ കാര്യം പറയുക എന്നാണ്.

നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കൊണ്ട് ദൈവവചനം “വിശ്വസിച്ചാൽ” മാത്രം പോരാ, അതിലെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ അത് നിങ്ങളുടെ വായ് കൊണ്ട് പ്രഖ്യാപിക്കണം. ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ ജീവനാണെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു. ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ ജ്ഞാനമാണ്. ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ നീതിയാണ്. മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയായ ക്രിസ്തു നിങ്ങളിലാണ് . ഇന്ന് മുഴുവൻ, ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുക, അവ പലപ്പോഴും ഉച്ചത്തിൽ പറയുക.

നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം
പ്രിയ പിതാവേ, സംസാരത്തിന്റെ പ്രാപ്‌തിക്കും ശക്തിക്കും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. ഞാൻ അങ്ങയുടെ വചനം പറയുമ്പോൾ, അങ്ങയുടെ വെളിച്ചം എന്റെ പാതയിലെ എല്ലാ അന്ധകാരങ്ങളെയും പ്രകടമാക്കുകയും ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്റെ ജീവിതം മനോഹരവും മികച്ചതും മഹത്വം നിറഞ്ഞതുമാണ്. ഞാൻ ആരോഗ്യത്തോടെയും ശക്തിയോടെയും നടക്കുന്നു, ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുന്നു, ഞാൻ എന്നേക്കും വർധിക്കുന്നതും ഉൽപാദനക്ഷമവുമാണ്. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ.

പാസ്റ്റർ അഭിലാഷ് നോബിൾ, പാലക്കാട്‌

-ADVERTISEMENT-

-ADVERTISEMENT-

You might also like