പാസ്റ്റർ ടി എം മാമച്ചൻ്റെ മാതാവ് ഏലിയാമ്മ തോമസ്‌ (90) അക്കരെ നാട്ടിൽ

ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി പാസ്റ്റർ ടി എം മാമച്ചൻ്റെ മാതാവ് എലിയാമ്മ തോമസ് (90) താൻ പ്രിയം വെച്ച കർത്ത്യ സന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പിന്നാലെ.

-ADVERTISEMENT-

-ADVERTISEMENT-

You might also like