ഇന്നത്തെ ചിന്ത : വീട്ടിൽ അപ്പം നുറുക്കാമോ? | ജെ. പി വെണ്ണിക്കുളം

പ്രവൃത്തികൾ 2:46
ഒരുമനപ്പെട്ടു ദിനംപ്രതി ദൈവാലയത്തിൽ കൂടിവരികയും വീട്ടിൽ അപ്പം നുറുക്കിക്കൊണ്ടു ഉല്ലാസവും ഹൃദയപരമാർത്ഥതയും പൂണ്ടു ഭക്ഷണം കഴിക്കയും

യഹൂദന്മാരിൽ നിന്നും വേർപെട്ടവർ ദേവാലയത്തിൽ പ്രാർഥനയ്ക്കായി കൂടിവന്നു. എന്നാൽ അവർ അപ്പം നുറുക്കിയത് വീട്ടിലായിരുന്നു എന്നു ഇവിടെ വായിക്കുന്നു. എന്നാൽ അപ്പൊ. 20:7 ൽ ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം നാൾ അപ്പം നുറുക്കുവാൻ മാളികമുറിയിൽ കൂടിവന്നതായി കാണാം. കർത്താവുമായുള്ള കൂട്ടായ്മ ഏതു സാഹചര്യത്തിലും ആചരിക്കുവാൻ അവർ കടപ്പെട്ടിരുന്നു.

ധ്യാനം: അപ്പൊ. പ്രവർത്തികൾ 2
ജെ പി വെണ്ണിക്കുളം

-ADVERTISEMENT-

-Advertisement-

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.