ദൈവീക ചിന്തകൾ: യേശുവിന്റെ നാമം ഉയരട്ടെ | പാസ്റ്റർ അഭിലാഷ് നോബിൾ

യേശുവിന്റെ നാമത്തെ ഉയർത്തുക ചില വ്യക്തികൾ , അവർ‌ തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോൾ‌, അവരെ അസഹ്യപ്പെടുത്തുന്നതും അസന്തുഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുകയും പരാതിപ്പെടുകയും, ചെയ്യുന്നു. അവർ എല്ലായ്‌പ്പോഴും അവരുടെ വെല്ലുവിളികളിൽ മുങ്ങിപ്പോകുന്നു, നേടാനാകാത്ത ചില ലക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള നിരാശകളെ ക്കുറിച്ചോ ചിന്തിക്കുന്നു. ദൈവം എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് അവർക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. നാം ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ആകരുത്.

post watermark60x60

മറ്റുള്ളവർ‌ നിങ്ങളോടൊപ്പമില്ലാത്തപ്പോൾ‌, നിങ്ങളുടെ തനിമയിൽ , നിങ്ങൾ‌ക്കാവശ്യമുള്ളത് വിളിച്ചു പറയയുക
പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്താൽ നിങ്ങൾ നിറഞ്ഞ് അസ്ഥി താഴ്‌വാരകളെ നോക്കി പ്രവചിക്കുക ഇല്ലാത്തതിനെ വിളിച്ചു വരുത്തുക!

നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പഠിക്കുകയും അവ സ്ഥിരമായി ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ , നിങ്ങൾ ഇല്ലായ്‌മയിലാണെങ്കിലും, അവൻ നിങ്ങളെ പുറത്തു സമൃദ്ധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. നിങ്ങൾ ഇതിനകം പരാജയം സംഭവിച്ചു എന്ന് കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽപ്പോലും, അവൻ നിങ്ങളെ ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പുറത്ത് കൊണ്ട് വരും . നിങ്ങളുടെ ജീവിതം സന്തോഷത്തിലും, ക്രിസ്തുവിലുള്ള ആഘോഷത്തിലും അവന്റെ നാമത്തിൽ, അവനിൽ എല്ലാ ദിവസവും ജീവിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും മുകളിലായിരിക്കും. നമുക്ക് എഴുനേറ്റ് പ്രകാശിക്കാം ആമേൻ!!

Download Our Android App | iOS App

പാസ്റ്റർ അഭിലാഷ് നോബിൾ

-ADVERTISEMENT-

-ADVERTISEMENT-

You might also like