ഇന്നത്തെ ചിന്ത : പിതാവിന്റെ മടിയിൽ | ജെ. പി വെണ്ണിക്കുളം

അത്യുന്നതമായ ദൈവീക സാമീപ്യത്തിന്റെ ഇടമാണ് പിതാവിന്റെ മടി. അതു സ്നേഹത്തിന്റെയും പരിലാളനയുടെയും സംസർഗ്ഗത്തിന്റെയും ഇടമാണ്. ഇതു പദവിയുടെയും ഭദ്രതയുടെയും സ്ഥാനം കൂടിയാണ്. പുത്രന്റെ സ്ഥാനം ഇവിടെയാണെന്നു വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതിനാൽ അവനിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്കും ഇതു അനുഭവിക്കാനാകും.

ധ്യാനം:യോഹന്നാൻ 1:18
ജെ പി വെണ്ണിക്കുളം

-ADVERTISEMENT-

-Advertisement-

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.