ഇന്നത്തെ ചിന്ത : ആത്മീയ ശൈശവം |ജെ. പി വെണ്ണിക്കുളം

എബ്രായർ 5:13
പാൽ കുടിക്കുന്നവൻ എല്ലാം നീതിയുടെ വചനത്തിൽ പരിചയമില്ലാത്തവനത്രേ; അവൻ ശിശുവല്ലോ.
5:14 കട്ടിയായുള്ള ആഹാരം നന്മതിന്മകളെ തിരിച്ചറിവാൻ തഴക്കത്താൽ അഭ്യസിച്ച ഇന്ദ്രിയങ്ങളുള്ളവരായി പ്രായം തികഞ്ഞവർക്കേ പറ്റുകയുള്ളു.

Download Our Android App | iOS App

ആത്മീയ സത്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ പോകുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്. സദുപദേശവും ദുരുപദേശങ്ങളും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിയാൻ ആത്മീയ പക്വത ആവശ്യമാണ്. ഇതു തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ ആത്മീയ ശൈശവത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. അതിനാൽ ആത്മീയ ജീവിതം ഗൗരവമായി നയിക്കേണ്ടത് ആവശ്യം.

post watermark60x60

ധ്യാനം: എബ്രായർ 5
ജെ പി വെണ്ണിക്കുളം

-ADVERTISEMENT-

You might also like
Comments
Loading...