ഇന്നത്തെ ചിന്ത : പൊതുവിലുള്ള രക്ഷ | ജെ. പി വെണ്ണിക്കുളം

യൂദാ 1:3
പ്രിയരേ, നമുക്കു പൊതുവിലുള്ള രക്ഷയെക്കുറിച്ചു നിങ്ങൾക്കു എഴുതുവാൻ സകലപ്രയത്നവും ചെയ്കയിൽ വിശുദ്ധന്മാർക്കു ഒരിക്കലായിട്ടു ഭരമേല്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന്നുവേണ്ടി പോരാടേണ്ടതിന്നു പ്രബോധിപ്പിച്ചെഴുതുവാൻ ആവശ്യം എന്നു എനിക്കു തോന്നി.

Download Our Android App | iOS App

യൂദാ തന്റെ ലേഖനത്തിൽ എഴുതാൻ ആഗ്രഹിച്ച വിഷയമാണ് ‘പൊതുവിലുള്ള രക്ഷ’ എന്ന വിഷയം. യഹൂദനും യവനനും ഒരുപോലെ അംഗീകരിക്കുന്ന സന്ദേശമാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സന്ദേശം. ഈ രക്ഷയും അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിശ്വാസവും വിശ്വാസികൾക്ക് ഒരിക്കലായി ഭരമേല്പിച്ചിരിക്കുന്നവയാണ്. അതിനാൽ തന്നെ ഇത് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമല്ല എന്നു ഓർക്കുക.

post watermark60x60

ധ്യാനം: യൂദാ 1
ജെ പി വെണ്ണിക്കുളം

-ADVERTISEMENT-

You might also like
Comments
Loading...