ഇന്നത്തെ ചിന്ത : വിശ്വാസത്താൽ വീണ യരീഹോം മതിൽ | ജെ. പി വെണ്ണിക്കുളം

എബ്രായർ 11:30
വിശ്വാസത്താൽ അവർ ഏഴു ദിവസം ചുറ്റിനടന്നപ്പോൾ യെരീഹോമതിൽ ഇടിഞ്ഞുവീണു.

Download Our Android App | iOS App

ചെങ്കടൽ സംഭവത്തിനു ശേഷം നാല്പതു വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് യരിഹോവിലെ സംഭവം. ഇവിടെ ഒരു യുദ്ധവും നടക്കാതെയാണ് ഒരു പട്ടണം പിടിച്ചടക്കിയത്. അതും തികച്ചും വിശ്വാസത്താൽ. പ്രിയരെ, വിശ്വാസത്താൽ സംഭവിക്കാത്തതായി ഒന്നുമില്ല.

post watermark60x60

ധ്യാനം: എബ്രായർ 11:30
ജെ പി വെണ്ണിക്കുളം

-ADVERTISEMENT-

You might also like
Comments
Loading...