ഇന്നത്തെ ചിന്ത : മുഖ സന്തോഷത്തിലും വലുത് ഹൃദയ സന്തോഷം | ജെ. പി വെണ്ണിക്കുളം

സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 4:7
ധാന്യവും വീഞ്ഞും വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ അവർക്കുണ്ടായതിലും അധികം സന്തോഷം നീ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നല്കിയിരിക്കുന്നു.

Download Our Android App | iOS App

ഹൃദയത്തിൽ ദൈവ സാന്നിധ്യം ഉള്ളവർക്ക് സമാധാനമുണ്ടാകും. ലോകത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന സമൃദ്ധിയേക്കാൾ ഒരു ഭക്തന് ദൈവത്തിലുള്ള അല്പം ധാരാളം. അവർക്കു മറ്റൊന്നിന്നെക്കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടേണ്ട വരില്ല. പ്രിയരെ, മുഖ സന്തോഷത്തേക്കാൾ ഹൃദയ സന്തോഷത്താൽ അവിടുന്നു നമ്മെ നിറയ്ക്കട്ടെ.

post watermark60x60

ധ്യാനം: സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 4:7
ജെ പി വെണ്ണിക്കുളം

-ADVERTISEMENT-

You might also like
Comments
Loading...