ഇന്നത്തെ ചിന്ത : കർത്താവിന്റെ വരവ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം | ജെ. പി വെണ്ണിക്കുളം

കർത്താവിന്റെ വരവ് കള്ളനെപ്പോലെ ആകുമെന്നും ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്തായിരിക്കുമെന്നും വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. കള്ളൻ വരുന്നത് വിലയുള്ളവ ശേഖരിക്കാനാണ്‌. എന്നാൽ കർത്താവ് വരുന്നത് തന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട സഭയെ ചേർക്കുവാനാണ്. അതിനാൽ ഓരോ നിമിഷവും അവിടുത്തെ വരവിനെ നോക്കിപ്പാർക്കാം.

post watermark60x60

ധ്യാനം : 1 തെസ്സലോനിക്യർ 5
ജെ.പി വെണ്ണിക്കുളം

-ADVERTISEMENT-

You might also like