ഇന്നത്തെ ചിന്ത : ശുദ്ധവും നിർമ്മലവുമായ ഭക്തി | ജെ.പി വെണ്ണിക്കുളം

യാക്കോബ് 1:27 പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ ശുദ്ധവും നിർമ്മലവുമായുള്ള ഭക്തിയോ: അനാഥരെയും വിധവമാരെയും അവരുടെ സങ്കടത്തിൽ ചെന്നു കാണുന്നതും ലോകത്താലുള്ള കളങ്കം പറ്റാതവണ്ണം തന്നെത്താൻ കാത്തുകൊള്ളുന്നതും ആകുന്നു.

Download Our Android App | iOS App

ദൈവഭക്തി വാക്കുകളിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്തി എന്ന പദത്തിന് ആരാധന, അനുഷ്‌ഠാനം, മതഭക്തി എന്നെല്ലാം അർത്ഥമുണ്ട്. നിർബലരും നിരാലംബരുമായവരുടെ സങ്കടം കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ഭക്തി വെറുതെയാണ്. ആവശ്യത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കുന്നതും വിശുദ്ധി കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതും ഭക്തിയാണെന്നാണ് യാക്കോബ് പറയുന്നത്.

post watermark60x60

ധ്യാനം : യാക്കോബ് 1
ജെ.പി വെണ്ണിക്കുളം

-ADVERTISEMENT-

You might also like
Comments
Loading...