ഇന്നത്തെ ചിന്ത : തണ്ടിന്മേൽ വച്ച വിളക്ക് |ജെ.പി വെണ്ണിക്കുളം

വിളക്കിന്റെ സവിശേഷതയെക്കുറിച്ചു പറയുമ്പോൾ, അതു സ്വയം പ്രകാശിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം. എന്നാൽ വിളക്ക് പ്രകാശം കൊടുക്കാതിരിക്കുന്ന ചില സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്.
1. പറയിൻകീഴിൽ.
2. കട്ടിലിന്റെ കീഴിൽ
3. പാത്രം കൊണ്ടു മൂടുമ്പോൾ.
4. നിലവറയിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ.

വിളക്ക് എപ്പോഴും പ്രകാശിക്കുന്നതാകണം. അപ്പോൾ തന്നെ മറ്റനേകരെ പ്രകാശിപ്പിക്കാനും കഴിയേണ്ടതുണ്ട്. കൂരിരുട്ടിൽ കെട്ടുപോകുന്ന വിളക്കാകാൻ പാടില്ല.തെളിമയാർന്ന എണ്ണയോടുകൂടെ വിളക്കുകൾ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ.

ധ്യാനം: മത്തായി 5
ജെ.പി വെണ്ണിക്കുളം

-ADVERTISEMENT-

-Advertisement-

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.