ഐ.പി.സി ഡൽഹി സ്റ്റേറ്റിന് കീഴിൽ നോർത്ത് ഡൽഹി എന്ന പേരിൽ പുതിയ ഡിസ്ട്രിക്ട്

ന്യൂഡൽഹി : ഐ.പി.സി ഡൽഹി സ്റ്റേറ്റിന് കീഴിൽ നോർത്ത് ഡൽഹി എന്ന പേരിൽ പുതിയ ഡിസ്ട്രിക്ട് നിലവിൽ വന്നു. 2020 ജൂണിൽ കൂടിയ സ്റ്റേറ്റ് പ്രസ്ബിറ്ററിയും കൗൺസിലും പ്രസ്തുത പ്രവർത്തനത്തെ വിലയിരുത്തുകയും നോർത്ത് മിഷൻ ഏരിയ എന്നത് നോർത്ത് ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്നപേരിൽ പുതിയ ഡിസ്ട്രിക്റ്റായി അംഗീകാരവും നൽകി. ജൂലൈ 1 ന് കൂടിയ പ്രത്യേക മീറ്റിംഗിൽ സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് പാസ്റ്റർ സാമുവൽ എം തോമസ് പ്രാർത്ഥിച്ചു പുതിയ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനെ ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചു. ഏരിയ കോ ഓർഡിനേറ്ററായി പ്രവർത്തിച്ചു വന്ന പാസ്റ്റർ സി. ജോണിനെ ഐപിസി ഡൽഹി സ്റ്റേറ്റ് നോർത്ത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ ശുശ്രൂഷകനായി നിയമിച്ചു.

ഡൽഹിയിൽ ഐ.പി.സി യുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ട് അര നൂറ്റാണ്ട് പിന്നിടുകയാണ്. പാസ്റ്റർ കെ. ജോയിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 1993 ൽ നോർത്ത്, സെൻട്രൽ റീജിയനുകൾ നിലവിൽ വരികയും പിന്നീട് അത് ഐ.പി.സി ഡൽഹി സ്റ്റേറ്റ് ആയി ഐപിസി ജനറൽ കൗൺസിൽ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതുവരെ 9 ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളും, നോർത്ത് മിഷൻ എന്ന പേരിൽ ഒരു ഏരിയ പ്രവർത്തനവുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.

ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് പാസ്റ്റർ സാമുവൽ എം. തോമസിന്റെ ദർശനമായിരുന്നു ഡൽഹിയുടെ വടക്കൻ ഏരിയകളിൽ ഐ.പി.സി യുടെ സഭകളും, പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ഐ.പി.സിക്ക് പുതിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുക എന്നത്. അതിൻ പ്രകാരം 2018 ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ കൂടിയ സ്റ്റേറ്റ് പ്രസ്ബിറ്ററിയും, കൗൺസിലും പ്രസ്തുത ഏരിയായിൽ പ്രവർത്തന അനുമതി നൽകുകയും, 2019 ജനുവരി 1 ന് പാസ്റ്റർ സി. ജോണിനെ നോർത്ത് മിഷൻ ഏരിയ കോ ഓർഡിനേറ്ററായി നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു. 18 മാസത്തെ നിരന്തരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും, പ്രാർത്ഥനയുടെയും ഫലമായി 25 ൽ പരം സഭകളും, പ്രവർത്തനങ്ങളും നോർത്ത് ഏരിയായിൽ ഐപിസി ഡൽഹി സ്റ്റേറ്റിന് ഉണ്ടായിയെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.

-ADVERTISEMENT-

-Advertisement-

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.