കവിത: ആർദ്രനിലാവ് | ഷീന ടോമി

ചാഞ്ഞാടും പൂങ്കുലകൾ 
മൃദലമാം നിറദലങ്ങൾ
തീരം കവിയും പുഴകൾ 
ചാരെ പറക്കും പറവകൾ 

post watermark60x60

തിളങ്ങുന്ന മിഴികൾ
കിലുങ്ങുന്ന മൊഴികൾ
കാതോരം പൊഴിയും നിനവുകൾ
കണ്‍ചിമ്മി ഉണരും കനവുകൾ

തിരി നീട്ടും സ്മൃതിനാളമായ്
തലോടും ഇളംതെന്നലായ്
നറു ചന്ദനം പൊതിയും
ഓർമ്മ തൻ വെണ്ണിലാവേ …

Download Our Android App | iOS App

ഇറ്റിറ്റു വീഴും തേൻകണങ്ങൾ
ആർദ്രമായ്‌ പെയ്യും ഹിമകണങ്ങൾ
നനുത്ത പൊടിമഴയായ് ഉതിരും കുളിർകണങ്ങൾ
ഹൃദയം കവിയും കടലായോ …?

ആത്മാവിൽ പെയ്തിറങ്ങും
വിഷാദരാവിൻ ഈണങ്ങൾ
തഴുകി ഉണർത്തും ഇളംകാറ്റായ്
കുളിരേകും പുതുമഴയായ്

പുതുമഞ്ഞിൽ വിതറിയ പനിനീരിതളായ്
പൂങ്കാറ്റിലുലയും ചെമ്പനീർമൊട്ടായ്
വിലോലമാം രാവിന്റെ സുഗന്ധമാം മുല്ലയായ്
ആർദ്രനിലാവേ …നീ മായുന്നതെന്തേ ..?

-ADVERTISEMENT-

You might also like