ഇന്നത്തെ ചിന്ത : നഷ്ടമായത് ‌ ഇരട്ടിയായി ലഭിച്ച ഇയ്യോബ് |ജെ.പി വെണ്ണിക്കുളം

ഇയ്യോബ് 42:10ൽ നാം വായിക്കുന്നു, “ഇയ്യോബ് തന്റെ സ്നേഹിതന്മാർക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ യഹോവ അവന്റെ സ്ഥിതിക്കു ഭേദം വരുത്തി മുമ്പെ ഉണ്ടായിരുന്നതൊക്കെയും യഹോവ ഇയ്യോബിന്നു ഇരട്ടിയായി കൊടുത്തു”.

post watermark60x60

‘യഹോവ തന്നു യഹോവ എടുത്തു’ (1:21) എന്നു പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തിനു വിധേയപ്പെട്ട ഇയ്യോബിന് മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്നതിനെ ഒക്കെ ഇരട്ടിയായി ദൈവം മടക്കി നൽകി. അല്പകാലത്തെക്കു കഷ്ടതയിൽ ഇരിക്കേണ്ട വന്നെങ്കിലും അതൊരു നഷ്ടമല്ല എന്ന തിരിച്ചറിവ് തനിക്കുണ്ടായി. ഇനി താൻ നശിച്ചുപോയാലും ദൈവത്തെ കാണാൻ കഴിയും എന്ന പ്രത്യാശ തനിക്കുണ്ടായിരുന്നു.

വേദ ഭാഗം: ഇയ്യോബ് 42
ജെ.പി വെണ്ണിക്കുളം

-ADVERTISEMENT-

You might also like