ഇന്നത്തെ ചിന്ത : കൊതുകിനെ അരിക്കുക ഒട്ടകത്തെ വിഴുങ്ങുക |ജെ.പി വെണ്ണിക്കുളം

അരാമ്യ ഭാഷയിൽ കൊതുകിന് qualma എന്നും ഒട്ടകത്തിന് gamla എന്നും പറയുന്നു. വലിയ അശുദ്ധി കണ്ടില്ലെന്നു നടിച്ചുകൊണ്ടു ചെറിയ അശുദ്ധി അരിച്ചെടുക്കുന്ന പരീശന്മാരെ ഇവിടെ കാണാം. ഇവിടെ അശുദ്ധിയുടെ വലുപ്പ ചെറുപ്പം കാണിക്കാനാണ് ഒട്ടകത്തെയും കൊതുകിനെയും പരമാർശിച്ചിരിക്കുന്നത്. കപട ഭക്തിക്കാരായ അവർ എല്ലായ്പ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു. ബാഹ്യ ശുദ്ധിക്ക് അമിത പ്രാധാന്യം നൽകി ആന്തരിക ശുദ്ധിയെ തള്ളിക്കളയുന്നു. ഇവരെ യേശു ശാസിച്ചു.

വേദ ഭാഗം: മത്തായി 23
ജെ.പി വെണ്ണിക്കുളം

-ADVERTISEMENT-

-Advertisement-

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.