ഇന്നത്തെ ചിന്ത: വിതയ്ക്കുന്നത്‌ തന്നെ കൊയ്യും | ജെ.പി വെണ്ണിക്കുളം

കൃഷി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി അതു അനേകമടങ്ങായി തിരികെ പ്രാപിക്കുന്നതുപോലെ നാം എന്തു വിതയ്ക്കുന്നുവോ അതു കൊയ്തെടുക്കും. എവിടെ വിതയ്ക്കുന്നു, എങ്ങനെ വിതയ്ക്കുന്നു, എപ്പോൾ വിതയ്ക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടവയാണ്. നല്ലതു വിതയ്ക്കുന്നവന് നല്ലതു കൊയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും. ദൈവനാമത്തിൽ ഹൃദയ വിശാലതയോടെ ചെയ്യുന്ന ഓരോന്നിനും അമർത്തി കുലുക്കി നല്ലൊരു അളവ് അവിടുന്നു മടക്കി തരും. പ്രിയരെ, ആത്മാവിൽ വിതയ്ക്കുന്നവൻ നിത്യജീവനെ കൊയ്യും; ജഡത്തിൽ വിതയ്ക്കുന്നവൻ നാശത്തെ കൊയ്യും(ഗലാത്യർ 6:8). ആത്മീയ അഭിവൃദ്ധിയാകട്ടെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അല്ലാത്ത ചിന്തയൊന്നും ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവയല്ല.

വേദഭാഗം: ഗലാത്യർ 6

ജെ.പി വെണ്ണിക്കുളം

-ADVERTISEMENT-

-Advertisement-

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.